← Alle standpunten

Wonen

Het uitgangspunt moet zijn dat iedereen in onze stad duurzaam en betaalbaar kan wonen, zodat de eigen jeugd en de senioren (zelfstandig) in de stad kunnen blijven wonen.

SOCIAAL WONEN IN HALLE

 • In onze stad zijn de sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Zennevallei en de sociale verhuurkantoren SVK Webra en SVK Zuidkant werkzaam. Het SVK breidt haar woonpatrimonium uit door huizen op de private markt te huren en ter beschikking te stellen.
 • De woonwinkel is ingebed in het Sociale Huis en geeft adviezen voor premies, woonhygiëne, energiebewustmakingn doet screenings van woningen, geeft begeleiding en heeft een klusjesdienst.
 • Woonpunt Zennevallei verhuurt meer dan 1100 woningen op ons grondgebied en wenst nog verschillende projecten uit te voeren. Het probleem is momenteel dat we het bindend sociaal objectief hebben bereikt, hetwelk aangeeft welk percentage sociale woningen vereist is. Omdat we dit bereikt hebben kan Woonpunt Zennevallei geen voordelige lening meer krijgen van Wonen Vlaanderen en dus niet meer bouwen in Halle. Nochtans toont een studie aan dat 1 op 10 Vlamingen leeft in een gezin met armoederisico. Die groep werd door het Steunpunt Wonen geschat op 250.000 gezinnen, terwijl er slechts 150.000 over een sociale woning beschikken. Het aanbod moet dus haast verdubbeld worden! Onderzoek toonde aan dat sociaal wonen in Vlaanderen een groot effect heeft op het armoederisico van gezinnen en dat door de toewijzing van een sociale woning dit risico daalt met maar liefst 40%. Daarom willen wij de hogere overheid overtuigen dit standpunt voor Halle te herzien, want sociale huisvesting lost armoede mee op. Woonpunt helpt ook om uithuiszettingen te vermijden of vlotter te laten verlopen. Dit gebeurt samen met het Vredegerecht.
 • Samen met “ADO ICARUS” zijn er 12 assistentieappartementen in Halle met 24u/24 bijstand voor personen met een fysieke beperking. Deze zogenaamde ADL woningen (assistentie dagelijks leven) worden vanuit een centrale (binnen een straal van 500 meter) bediend door een assistent die 24u/24 aanwezig is en klaar om fysieke hulp te bieden. De appartementen zijn volledig aanpasbaar aan de fysieke nood van de bewoner. Dit is essentieel voor onze stad.
 • Het pilootproject ‘proefwonen’ van Woonpunt Zennevallei is nu ingebed in het Vlaams Decreet voor Huisvesting. Jaarlijks kunnen 5% van de woningen via de stuurgroep verhuurd worden aan personen die tot de doelgroep behoren om zelfstandig te leren wonen onder 24u/24u begeleiding. Dit project moet wat ons betreft worden voortgezet en uitgedragen naar andere huisvestingsmaatschappijen. De partners die de doelgroep vormen in dit project zijn verbonden met volgende zorginstellingen:
  • De Raster vzw (geestelijke gezondheidszorg)
  • De Poel vzw 
  • Huize Terloo, vzw
  • De Okkernoot vzw
  • Zonnestraal
  • ADO Icarus
  • Begeleid wonen Pajottenland
  • CAW Halle-Vilvoorde
  • Woonwinkel Zennevallei
  • Onderzoekersgroep Sociaal Agogisch werk (Odiee Hogeschool)
 • Woonpunt Zennevallei is meer dan wonen alleen. Zij werken ook aan duurzaamheid en zorg binnen vele projecten, waaronder o.a.:
  • De zelfoogstboerderij in Lembeek ligt op ongebruikte gronden van WP.
  • De volkstuinen in Windmoleken en Nieuw Rodenem.
  • De Garage Swap, die duurzame oplossingen wil integreren en dure garages bij projecten wil ruilen voor een modaal shift aanbod zoals laadpalen, deelauto’s, elektrische fietsen ism de stad.
  • Het zoeken naar duurzame oplossingen voor isolatie en energieverbruik, waardoor de energiefactuur voor de huurwoningen drastisch wordt teruggeschroefd.
  • Zij organiseren en faciliteren mee bepaalde kinderopvangplaatsen.
  • Het nieuwe project ‘aanklampende zorg’ wordt samen met partners opgezet om zorgmijdende huurders een oplossing te bieden.
  • We denken aan de zorgwooneenheden die er samen met ‘de Okkernoot’ zullen komen voor personen met een autisme-stoornis.
  • De ADL appartementen met aangepaste 24u/24 zorg.
  • Het experiment met alternatieve woonzorgen: ‘senioren op kot’, dat gepland staat in Windmoleken.
  • De ter beschikking stelling van de buurthuizen in Windmoleken en Vogelweelde, waar de stad een sociale en buurtwerking heeft.
  • Het verlenen van gronden waarop de stad speeltuinen en publieke infrastructuur plaatst.
  • Het verspreiden van de Gazet van WPZ, waarbij verschillende aspecten inzake duurzaam omgaan met energie worden aangehaald.

WOONBELEID STAD & OCMW

 • De Woonwinkel zorgt voor hulp aan huurders (huurdersbond), informatie en sensibiliseringscampagnes inzake isolatie, duurzaam wonen, energiescans en energiebesparing, rookmelders, mogelijke premies etc. Dit gebeurt via folders, infovergaderingen en het aanspreken van kwetsbare doelgroepen.
 • In samenwerking met de Provincie Vlaams-Brabant werd het proefproject ‘subsidieretentie’ opgezet in 2018. Dit project loopt op Sint-Rochus, waarbij 10 woningen een lening van max. 30.000 euro kunnen krijgen voor dringende renovatiewerken. De grondige evaluatie van dit belangrijk project kan leiden tot verderzetting, verbetering en/of uitbreiding ervan.
 • Wij onderzoeken hoe we kwetsbare groepen kunnen ondersteunen met of toeleiden tot energieleningen om het wooncomfort te verbeteren en gezonder te maken.
 • Wij willen het aanbod van bescheiden woningen in Halle verhogen. Dit is niet hetzelfde als sociale woningen. Ook dit ook kan gebeuren samen met de huisvestingsmaatschappijen. Dit kan eveneens gerealiseerd worden binnen grotere bouwprojecten samen met bouwpromotoren.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING (IGS):

 • De stad Halle en het OCMW werken bovenlokaal samen met de OCMW’s en de gemeente van Sint-Pieters Leeuw en Beersel in een intergemeentelijke samenwerking. Diverse projecten worden hier behandeld: de woonwinkel, het verkrottings-, leegstands-, en verwaarlozingsbeleid, het verstrekken van info, houden van zitdagen, het motiveren van de private markt om zich te schikken naar de Vlaamse Wooncode, etc. 
 • Wij verkiezen dat het IGS het woonbeleidsplan van Halle versneld verder uitvoert, mits de nodige personeelsuitbreiding.
 • Diverse werkgroepen binnen het IGS ijveren om de woonkwaliteit van de privémarkt eveneens in overeenstemming te brengen met de Vlaamse Wooncode door de opmaak van ‘een algemeen kwaliteitskader’.
 • De IGS  maakt een ‘gebiedsspecifieke benadering voor sociaal wonen’ om wenselijke en niet-wenselijke locaties te bepalen evenals de sociale mix binnen projecten. Op die manier proberen we hele wijken te opwaarderen, waardoor de wijk aangenamer wordt om in te leven en de verzuring wordt tegengegaan. Deze opwaardering moet tegelijk ingezet worden met het vernieuwen van de openbare stedelijke infrastructuur: ontmoetingsruimten, pleintjes, groen. We streven naar publieke wijken van dezelfde hoge kwaliteit.

STEDELIJKE TOEKOMSTIGE PROJECTEN

 • We moeten vanuit de stad de bevolking sensibiliseren over duurzaam en veilig wonen (zoals bijvoorbeeld het nut van isolatie en de plaatsing van rookmelders).
 • We moeten nakijken in hoeverre bepaalde woningrenovaties door een stedelijke renovatiepremie kunnen aangemoedigd worden met het oog op duurzaamheid. Dit kan enkel als de stadskas daardoor niet te zwaar belast wordt, want het initiatief wordt in principe reeds vanuit Vlaanderen genomen.
 • De leegstandstaks mag geen dode letter blijven. De beschikbare woningen moeten zoveel mogelijk gebruikt worden. Het reglement inzake de belasting op leegstand kan wel aangepast worden zodat mensen die zware verbouwingen uitvoeren en kunnen aantonen dat ze bezig zijn met de renovatie van de woning een langere vrijstelling (bijvoorbeeld drie jaar) kunnen krijgen.