← Alle standpunten

Welzijn

ARMOEDEBESTRIJDING EN WELZIJN

 • We zetten in op maatregelen die mensen sterker maken (empowerment):
  • De maatschappij verandert en de kloof tussen de diverse bevolkingsgroepen groeit – niet alleen op gebied van informatica, maar ook in kansen in het onderwijs, in kansen op een job, in kansen op een toekomst! Die kloof moet worden gedicht. 
  • Er moet dus ingezet worden op allerlei inhaalcursussen. Dit is niet enkel zo voor jongeren die school lopen, maar eveneens voor jong-volwassenen, volwassenen en zelfs ouderen. Hier ligt de taak van de stad in het voeren van de regie, het aanbod bestuderen en samen met de aanbieders een compleet aanbod verwezenlijken. 
 • Verder moet er ondersteuning blijven gegeven worden aan zij die het minder hebben en wel via volgende projecten:
  • De verdere uitbouw van het buurtrestaurant met gezonde en betaalbare voeding
  • Werk maken van het project ‘Weggeefwinkel’ 
  • Promoten van de Kom!pas om de drempels weg te werken en toegang te verlenen om deel te nemen aan sportieve en culturele verenigingen en activiteiten.
  • Zorgen voor voldoende sociale en betaalbare woningen (zie ook kernwoord “sociale woningen” in dit programma)
  • Bijstand voor de zorgvragen via de “mobiele antenne” van het LSB
  • Zorgen voor een goede gezondheid (zie ook kernwoord “gezondheid” in dit programma)
  • Meewerken aan de dag van de armoede 
  • Het behoud van het reglement voor een aantal gratis vuilzakken voor colo- en uropatiënten
 • Wij ondersteunen de werking van ‘Open Armen’ (een vereniging waar armen het woord nemen) door faciliteiten te geven in de Sociale Campus (vergaderlokalen, douches, wasmachine, ….) . Vanuit de stad begeleiden we en werken we mee aan hun activiteiten.
 • Wij onderzoeken welke financiële tegemoetkoming voor de doelgroep mogelijk is:
  • een éénmalige stedelijke ‘kraampremie’ voor pasgeboren kindjes
  • een eindejaarscheque voor gezinnen met een beperkt inkomen, te besteden bij de stadsdiensten of bij lokale handelaars
  • een extra tegemoetkoming bij zware medische kosten
  • een incontinentiepremie
  • een verhuispremie
  • een verwarmingspremie
 • Wij ontwikkelen een duurzame voedselstrategie, waarbij diverse beleidsdoelstellingen met één strategie aangepakt kunnen worden:
  • meer voedselzekerheid voor kwetsbare groepen, bijvoorbeeld door acties met grootwarenhuizen op te zetten waarbij voedseloverschotten ter beschikking worden gesteld van nabije voedselbanken.
  • betere gezondheidszorg, (zie ook kernwoord “gezondheid” in dit programma)
  • milieu- en mobiliteitsvoordelen dankzij korte keten, 
  • meer consumptie van lokale producten en biologische landbouw.  
 • Wij ondersteunen plaatselijke initiatieven in samenwerking met het OCMW, zoals de voedselbank en het verschaffen van meubels door het centrum voor Menswelzijn & Televil.

HET LOKAAL SOCIAAL BELEID (LSB)

 • De rode draad doorheen het volledige LSB moet zijn: de grondrechten realiseren voor iedere Hallenaar. Het lokaal sociaal beleid is een overlegorgaan van de Stad en het OCMW die alle sociale actoren op ons grondgebied daartoe verenigt. 
 • De werking van het LSB:
  • De actoren die op ons grondgebied werkzaam zijn, zijn ingedeeld in themawerkgroepen, die drie keer per jaar vergaderen met alle actoren met dezelfde interesse.
  • Deze werkgroepen onderzoeken witte vlekken in het Halse sociale landschap en doen nieuwe beleidsvoorstellen. Deze voorstellen geven aanleiding tot beslissingen om zo de sociale noden op te vangen. Uit deze werking wordt ook het welzijnsplan van de stad bijgestuurd.
  • Het LSB zorgen er mee voor dat de integratie tussen de stad en het OCMW een belangrijke winst oplevert voor de sociale werking in onze stad.
 • Het LSB informeert de bevolking vanuit het Centrale Sociale Huis en het digitale sociale huis maar heeft ook laagdrempelige antennes in de deelgemeenten: Lembeek (de Lemoon), Buizingen(oude pastorij), Essenbeek (bib) en Windmoleken (Ten Hove).
 • We kunnen een mobiele antennepost voorzien, die rondtoert over ons grondgebied en die in alle uithoeken en op regelmatige tijdstippen onze inwoners kan informeren over hun rechten en bijstaan voor aanvragen. Op die manier kunnen we ook Breedhout, Sint-Rochus en alle andere wijken en buurten bereiken.
 • Het LSB ijvert ervoor om alle drempels die de vraag naar hulpverlening bemoeilijken weg te nemen, zoals financiële drempels, administratieve drempels, schaamte, wachtlijsten, toegankelijkheid.
 • Het welzijnsplan waar dit LSB voor staat moet ‘inclusief’ zijn. Dat betekent dat het dwarsverbanden moet hebben met alle andere beleidsdomeinen zoals onderwijs, jeugd, sport, cultuur, etc. Het zorg-op-maat principe moet het uitgangspunt zijn (zie ook ons programmapunt “zorg”).
 • Wij blijven ook samenwerken met het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) Halle-Vilvoorde waar psychologische hulp- en dienstverlening geboden wordt: in concreto: ontmoeting (via inloopcentra en straathoekwerk), onthaal, begeleiding, tijdelijke opvang en crisishulp.
 • Het nieuw decreet Lokaal Sociaal Beleid, dat in wording is, wil een regionale rol spelen met als actoren: de lokale besturen, het regionaal CAW en de Mutualiteiten.
 • Wij zorgen voor een mantelzorgplan, dat bestaat uit:
  • Een gevarieerd ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers, dat hen de nodige informatie, vorming en verzekering geeft.
  • Een registratiesysteem voor mantelzorgers, waarin ook de profielen van de zorgverstrekker en zorgvrager opgenomen zijn.
  • Het in kaart brengen van de voorzieningen en van de hiaten.
  • De oprichting van een lokaal netwerk mantelzorg in samenwerking met andere initiatieven.
  • Voldoende aanbod voor kortverblijf, nachtoppas, tijdelijke ondersteuning, ….
 • Wij willen tevens een lokaal ‘dementie vriendelijk’ beleid opzetten (zie hiervoor ons programmapunt “senioren”).