← Alle standpunten

Veiligheid

Wij verwijzen hiervoor allereerst naar de programmapunten “politie” en “brandweer”. Aanvullend daarbij geven wij het volgende mee:

 • Via het overlastplatform is er regelmatig overleg tussen de stadsdiensten, OCMW, de politie en diverse andere actoren. Het overlastplatform heeft haar meerwaarde.
 • Halle heeft een afdeling van het Rode Kruis. Om hun werking naar de toekomst toe te beveiligen stelt zich de noodzaak om hun huisvestingsprobleem op te lossen. Gezien de goede relaties die de stad met het Rode Kruis heeft is het onze wil dat we hun werking blijven ondersteunen. Ook het Jong Rode Kruis moet een plaats hebben in de werking van de stad en de jeugdraad.
 • Wij willen prioriteit geven aan de verkeersveiligheid rond de scholen. De meest dringende punten daarbij zijn voor ons:
  • De onveiligheid aan het kruispunt van de Ninoofsesteenweg met de A. Demaeghtlaan proberen te verbeteren via nog meer politiecontroles of infrastuctuurwerken in samenwerking met het Vlaams gewest.
  • Een herinrichting van de omgeving rond de school Don Bosco.
  • De heraanleg van de Heerweg in Lembeek.
  • De heraanleg van de Jean Jacminstraat
  • Een grondige evaluatie van de verkeerssituatie op proef in de J. Liekensstraat in Buizingen.
  • Zoveel mogelijk straten aan de scholen worden omgezet in fietsstraten of schoolstraten.
  • Door aan scholen te vragen meer in- en uitgangen te openen bij het begin en einde van de schooldag, om zo het aantal jongeren meer te spreiden over het stratenpatroon.
 • Het project “stadswachten” wordt omgezet in wijkwachten en buurtgerichte zorg. Zie hiervoor ons programmapunt “zorg”.
 • Ondanks het feit dat onze steden nog nooit zo veilig zijn geweest, blijven we volop inzetten op preventie:
  • Door de aanwerving van onze eerste jeugdopbouwwerker, die een verbindende rol speelt tussen jongeren met een sociaal zwakkere achtergrond en de beschikbare diensten. Zij brengt ook belangrijke noden in kaart voor deze doelgroep.
  • Door de vzw Habbetrats te ondersteunen in zijn werking.
  • Door de buurtwerking verder uit te bouwen in de wijken Windmoleken, Vogelweelde en Heuvelpark.
  • Door de NAFT te ondersteunen in de werking.
  • We zetten in op sociale preventiecampagnes, zoals bijvoorbeeld de viltjescampagne bij Carnaval, gezondheidspreventie, preventie rond de jokeday-vieringen op de secundaire scholen, etc. 
  • Risicogevoelige buurten met een hoger onveiligheidsgevoel (waaronder bijvoorbeeld stationsbuurt, park, etc.) worden op een bijzondere manier door acties de politie in kaart gebracht. Hiervoor wordt er eveneens meer cameratoezicht voorzien. 
  • BE-ALERT werd opgestart om onze inwoners tijdig van eventuele rampen te informeren. Het systeem laat toe dat iedereen die onder een bepaalde zendmast staat zal bereikt kunnen worden. Er komt ook een stadstoepassing, waardoor de stad berichten via het systeem kan doorgeven m.b.t. ongevallen, files, brand of andere overlast.