← Alle standpunten

Toegankelijkheid

 • De 4 hoofdprincipes bij een toegankelijk beleid zijn: bereikbaarheid, betreedbaarheid, bruikbaarheid en begrijpbaarheid. Vanuit dit gegeven is het nodig om op elk beleidsniveau toegankelijkheid als rode draad mee te nemen in de besluitvorming. In het nieuw organogram van de Stad en het OCMW staat toegankelijkheid bij de strategische beleidsprioriteiten, die doorheen het volledige beleid als rode draad fungeren.

 • Wij maken stadsgebouwen en stedelijke infrastructuur toegankelijk:
  • De stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid moet strikt worden toegepast.  Daarom moeten alle plannen van nieuwe stadsgebouwen voorgelegd aan het toegankelijkheidsbureau Inter. Ook bij renovatie van gebouwen en herinrichting van ruimtes moet steeds met deze adviezen rekening gehouden worden. Wij willen de verantwoordelijke ambtenaren hier voor sensibiliseren en eventueel een vorming laten genieten. 
  • Wij zorgen dat voetpaden voldoende breed zijn zodat ze bruikbaar zijn voor rolstoelgebruikers, rollators, scooters, kinderkoetsen, etc.
  • Drempels, hinderpalen en reclamepanelen op de stoepen moeten verwijderd worden, zodat er voldoende ruimte van doorgang is voor iedereen (1,5 meter). Hierop moet politioneel en administratief toegezien worden.
  • Wij wensen elke vorm van foutparkeren te bestraffen, zodat mensen met een beperking de aan hen toegewezen parkeerplaatsen kunnen gebruiken en de voetpaden en zebrapaden ook voor personen met een visuele handicap goed bruikbaar zijn.
  • Wij zorgen voor veilige oversteekplaatsen aan drukke kruispunten, die voorzien zijn van een systeem waarbij ook slechtzienden gebaat zijn, o.a. met behulp van geluidssignalen en gidslijnen.
  • Wij voorzien toegankelijke openbare toiletten aan de achterbouw van het historisch stadhuis. We maken een oplijsting van de toiletten van alle gebouwen van de stad die, al dan niet tijdens de diensturen, voor het publiek toegankelijk zijn. 
  • Wij voorzien rustmomenten in de stad, waarbij banken worden geplaatst die voor iedereen toegankelijk zijn (met o.a. respect voor de hoogte van de bank, goede armleuningen, etc.) Wij willen alle bestaande banken die niet voldoen gefaseerd vervangen door toegankelijke banken.
 • Wij zorgen voor een toegankelijk vervoer:
  • Dit betekent dat wij zorgen voor voldoende toegankelijke parkeerplaatsen, die minimaal voldoen aan alle normen.
  • Wij investeren in de aanleg van nieuwe goedgekozen toegankelijke bushaltes. Hierbij wordt rekening gehouden en voorrang verleend aan haltes die gebruikt worden door mensen met een beperkte mobiliteit. 
  • Dezelfde voorrang geldt voor het aanpassen van bestaande haltes die liggen aan gemeenschapsvoorzieningen zoals sport- en cultuurinfrastructuur, sociale restaurants, ziekenhuis, ouderen voorzieningen, etc.
  • Naast de “Mobiele Centrale” van het OCMW blijven wij de samenwerking met DAV (Dienst Aangepast Vervoer) voortzetten, waarop mensen met een beperking beroep kunnen doen voor eender welke verplaatsing aan een sociaal tarief.
  • In het kader van de te verwachten ziekenhuisreorganisatie wille wij aandacht hebben voor een degelijke en vlotte bereikbaarheid van het ziekenhuis.
 • Wij sensibiliseren de bevolking over toegankelijkheid:
  • Wij willen winkels sensibiliseren zodat ze bij hun inrichting rekening houden met personen met een beperking. Enkele tips hierbij zijn:
   • Drempels wegwerken
   • Voldoende draaicirkel voor rolstoelen in de winkel
   • Meest verkochte producten op de goede hoogte plaatsen
  • Wij willen de horeca sensibiliseren zodat de etablissementen toegankelijk zijn voor iedereen. Enkele tips hierbij zijn:
   • Onderrijdbare tafels
   • Menu’s voor diabetici of personen die glutenvrije voeding nodig hebben.
   • Menu’s in groot lettertype
   • Hulp bij het eten
  • Wij willen de handelaars sensibiliseren zodat ze hun reclameborden op de stoepen zodanig plaatsen dat er voldoende doorgang is voor oa. rolstoelgebruikers, rollators, kinderkoetsen, etc.
  • Voor de horeca en handelaars willen we een toegankelijkheidslabel invoeren (eventueel gekoppeld aan een eenmalige premie).
 • Wij maken van sport- en cultuurdeelname toegankelijk door:
  • Het Kom!Pas verder te promoten en alle soorten verenigingen te stimuleren om zich in het Kom!Pas verhaal mee te engageren.
  • De samenwerking met ‘FRIS’, een organisatie die sport aanbiedt voor personen met een beperking, verder uitbreiden
  • De speelmogelijkheden op speelplein Joepie binnen de inclusieve speelpleinwerking verder bekend maken en verder uitbreiden.
  • Het maken van een toegankelijk toeristische wandeling in Halle voor mensen met een beperking.
  • Het onthaal in stadsgebouwen gebeurt op een correcte manier. Hierbij is er bijzondere aandacht voor personen met een beperking. 
 • Alle taalgebruik is eenvoudig en voor iedereen vlot verstaanbaar.
 • De website van de stad wordt steeds klantvriendelijker en communicatiever gemaakt. Wij zorgen ervoor dat het label “any surfer” behouden blijft, zodat de stadsinfo bereikbaar is voor personen met of zonder beperking.
 • Voorzien van een mobiele antennepost (zie ook het programapunt “LSB”), die rondtoert over ons grondgebied en die in alle uithoeken en op regelmatige tijdstippen onze inwoners kan informeren over hun rechten en bijstaan voor aanvragen.
 • De app “On Wheels” ondersteunen. Hierin worden onze parkeerplaatsen voor mensen met een beperking opgenomen. Op termijn zullen aan de hand van de postcode alle mogelijkheden voor personen met een beperking worden gemeld in de app. De mensen worden geholpen bij:

 • Hun zoektocht naar de toegankelijke parkings en toiletten, 
 • Hun zoektocht naar de restaurants die rekening houden met bepaalde ziektebeelden zoals diabetes, glutenvrije menu’s, etc. 
 • Het bestaan van een toegankelijke begeleide stadswandeling, 
 • Het zoeken naar toegankelijke sportmanifestaties, culturele evenementen, etc. 

 • Informeren van de bevolking over alle aspecten van de toegankelijkheid, eventueel via een jaarlijks infoblad/infofiche of via een vaste rubriek in “Info Halle” en op de website van de stad.
 • Wij zorgen voor ondersteuning voor personen met een beperking vanuit de stad door:
  • De oprichting van een nieuwe adviesraad voor personen met een beperking
  • Het mogelijk maken dat personen met een beperking kunnen participeren in bepaalde stedelijke adviesraden.
  • Alle initiatieven die de stad neemt naar de doelgroep toe moeten we ruim bekend maken.
  • We kunnen de invoering van een subsidiereglement onderzoeken, waarbij verenigingen financieel aangemoedigd worden als ze de barrière voor personen met een beperking wegwerken.
  • We willen de wettelijke documenten voor personen met een visuele handicap ook aanbieden in alternatieve vormen (‘luisterversie, grootletterdruk, braille’).
  • We willen personen met een beperking kansen bieden bij aanwervingen aan de stad.
  • We willen faciliteiten voorzien voor personen met een beperking, zodat ze hun stemrecht kunnen uitoefenen.
  • Wij gaan na of het mogelijk is rolstoelen ter beschikking te stellen op openbare plaatsen (vb. op het kerkhof) en/of in openbare gebouwen.
 • E-inclusie is fundamenteel. De sociaal zwakkere groepen in de stad moeten ook digitaal “mee” zijn. Dit kan o.a. via gerichte opleidingen voor specifieke doelgroepen en mediawijsheidsprojecten en -aanbod voor bepaalde doelgroep.
 • Het moet een basisreflex zijn bij het ontwikkelen van nieuwe digitale projecten dat de toegankelijkheid gewaarborgd is voor alle burgers, zowel op vlak van klare taal, digitale interface als ondersteuning via formele en informele opleiding en ondersteuningsnetwerken.
 • Een coherent lokaal aanbod met de hulp van diverse partners om bepaalde digitale basiscompetentie te verzekeren voor iedereen is essentieel. Verschillende partners moeten hieraan meewerken zoals de onderwijsinstellingen, de bibliotheek, het centrum voor basiseducatie, etc. Het bijkomend inschakelen van vrijwilligers is een must.
 • Wij ondersteunen de versterking van de toegankelijkheid in de sociale woningbouw via onze partner Woonpunt Zennevallei, door o.a.:
  • Aangepaste appartementen voor personen met een beperking
  • Vrijwel alle appartementsgebouwen hebben een aangepaste lift
  • In samenwerking met “ADO ICARUS” zijn er 12 assistentieappartementen in Halle met 24u/24 bijstand voor personen met een beperking
  • In samenwerking met diverse sociale verenigingen is in Halle het piloot project proefwonen opgestart, dat inmiddels erkend werd door Vlaanderen en waarbij zelfstandig wonen onder begeleiding de basis is.
  • We moeten zorgen voor woningen, die aangepast zijn aan personen met een visuele beperking, met o.a. aangepaste verlichting, voldoende contrasten, nabijheid handelszaken, openbaar vervoer en de goedkeuring om een blindengeleidehond te bezitten in de sociale woning.
 • Wij willen een aanpassing van de bouwvoorschriften invoeren met het oog op de bevordering van levenslang wonen.
 • De stad Halle ondertekende in mei 2017 het charter voor ‘toegankelijke stad’ met de provincie Vlaams-Brabant en engageerde zich om het 10 puntenprogramma uit te voeren. Wij willen ervoor zorgen dat dit engagement ook wordt nageleefd in de toekomst.
  • Het engagement van de 10 punten moet verder worden uitgevoerd:
   • Twintig handelszaken en één openbaar toilet screenen. Ook zelfstandige praktijken worden opgenomen.  
   • De informatie over alle gescreende parkeerplaatsen staat op de website van de stad.
   • De informatie over de “Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer” wordt op de website van de stad geplaatst.
   • Bij minstens één stedelijke publieke activiteit wordt er aandacht geschonken aan mensen met een beperking
   • Op basis van de screenings worden 10 extra parkeerplaatsen volgens de wettelijke regels aangepast.
   • Vijf stedenbouwkundige dossiers worden uitdrukkelijk geadviseerd op toegankelijkheid.
   • Er wordt minstens één overleg tussen gebruikers en het stedelijk beleid georganiseerd.
   • Er wordt minstens één planningsgesprek rond de aanpak van een lokaal toegankelijkheidsbeleid gehouden met Inter en de provincie.
   • Er wordt een engagementsverklaring opgemaakt dat de stad de bovengenoemde acties zal voortzetten na afloop van de verkiezingscampagne en in de volgende legislatuur.