← Alle standpunten

Subsidies en toelagen

INTERNE WERKING

 • Elke stadsdienst heeft een verantwoordelijke die nagaat of er subsidies te bekomen zijn voor projecten. We willen onze medewerkers responsibiliseren, zodat het binnenhalen van subsidies in ieder dossier maximaal wordt beoogd.
 • De financiële dienst houdt een lijst bij van de te verwachten subsidies en volgt het indienen van de verslagen na de toewijzing en besteding van de subsidies goed op, zodat er nadien geen subsidies terugbetaald moeten worden.
 • De subsidiereglementen van de stad zijn eenvoudig opgesteld en makkelijk te verstaan.

CONCRETE AANDACHTSPUNTEN

 • De indexatie van de toelagen aan culturele verenigingen moet grondig overwogen worden, aangezien de toelagen jaren geleden werden vastgesteld en de prijzen voor groepen en optredens intussen wel gestegen zijn. De vergoeding voor de werkingskosten moet dus in verhouding staan tot de werkelijke kosten die de verenigingen hebben. 
 • Bovendien willen we de budgetten voor ontwikkelingssamenwerking en natuurrampen graag verhogen in de richting van de magische grens van 0,7% van het stedelijk budget. Als dat niet mogelijk zou zijn, dan vragen wij dat er zeker geen vermindering van de beschikbare budgetten gebeurt.
 • Het subsidiereglement inzake buurtfeesten moet eventueel herzien worden en de bedragen moeten aangepast kunnen zijn aan de grootte van de organisatie in de plaats van één forfaitaire vergoeding, ongeacht de grootte van het buurtfeest.
 • Wij willen een nieuw subsidiereglement voor ‘Operatie mooie plekjes’, waarbij iedere burger of wijkgemeenschap initiatief mag nemen voor de verfraaiing van zijn wijk, straat, omgeving, waardoor de omgeving aangenamer, veiliger en bewoonbaarder wordt gemaakt. De beste initiatieven worden beloond met een premie om dit waar te maken, de uitvoering ligt bij de indiener zelf.
 • We moeten nakijken in hoeverre bepaalde woningrenovaties door een stedelijke renovatiepremie kunnen aangemoedigd worden met het oog op duurzaamheid. Dit kan enkel als de stadskas daardoor niet te zwaar belast wordt, want het initiatief wordt in principe reeds vanuit Vlaanderen genomen.
 • Er bestaat al een subsidiereglement waarbij zelfstandige kinderopvanginitiatieven financieel ondersteund worden bij de opstart of bij de uitbreiding. We moeten dit reglement kritisch echt blijven bekijken en bijsturen waar nodig, zodat we zelfstandige onthaalouders maximaal aanmoedigen om een opvang te starten of uit te breiden.
 • Wij onderzoeken welke financiële tegemoetkoming voor de doelgroep  mogelijk is met oog op armoedebestrijding:
  • een éénmalige stedelijke ‘kraampremie’ voor pasgeboren kindjes
  • een eindejaarscheque voor gezinnen met een beperkt inkomen, te besteden bij de stadsdiensten of bij lokale handelaars
  • een extra tegemoetkoming bij zware medische kosten
  • een incontinentiepremie
  • een verhuispremie
  • een verwarmingspremie