← Alle standpunten

Politie

 • Wij behoren sinds 1 januari 2016 tot de politiezone Zennevallei, een samenwerkingsverband tussen de stad Halle en de gemeenten Beersel en Sint-Pieters-Leeuw. De drie gemeenten moeten hun politiereglement zoveel mogelijk op elkaar afstemmen, zodat de werking van de zone optimaal kan gebeuren. De zonevergroting is volgens ons iets positiefs en zal leiden tot meer mogelijkheden inzake gerechtelijk onderzoek naar inbraken, misdaden, etc. 
 • Om de politionele taken zo goed als mogelijk te laten verlopen investeren we in een vernieuwde infrastructuur via de renovatie en het vergroten van de ex-rijkswachtkazerne.  In de plannen zijn naast eigentijdse bureaus met de nodige digitale mogelijkheden ook een nieuw cellencomplex en een nieuwe schietbaan opgenomen
 • Wij geloven eerder in ontrading en preventie dan repressie. Hieronder rekenen wij volgende acties:
  • Het actieplan jongerenoverlast (samen met de dienst integrale veiligheid en jeugddienst van de stad)
  • De 2 BIN’s (“Buurt Initiatief Netwerk”) om de handelaars en bewoners vooraf te waarschuwen voor diefstalfenomenen.
  • Het actieplan om het aantal fietsdiefstallen te verminderen.
  • Het actieplan voor de stationsomgeving, waarbij ook een wijkinspecteur een kantoor ter plaatse heeft, waarbij camera’s worden ingezet en waarbij gerichte acties plaats vinden.
 • Wij willen ook investeren in de verkeersveiligheid door:
  • De snelheidscontroles, alcoholcontroles en drugscontroles regelmatig te blijven herhalen.
  • Door te blijven toezien op het gebruik van de veiligheidsgordel en de gsm achter het stuur.
  • Hierbij kadert ook het volledige ‘zone 30’-plan.
 • Extra dienstverlening vanuit de politie is voor ons:
  • BIN netwerking: gestructureerde en geformaliseerde samenwerkingakkoorden betreffende burgerinititatieven, die geografisch verspreid kunnen zijn over grotere gebieden of voor bepaalde doelgroepen of meer wijkgericht kunnen zijn. Dit is een goed instrument zolang de SAAR methode wordt toegepast: “signaleren, alarmeren, appen, reageren”. Redenen om dit uit te werken zijn dat de wijkagent een cruciale taak heeft in de veiligheidsketen, maar dat hiervoor soms weinig middelen zijn, dat de mensen hun wijkagent soms niet kennen en dat de wijkagent vaak (te) veel administratieve taken heeft. 
  • Vakantietoezicht opnieuw proberen in te voeren. Dit kan ook het hele jaar rod georganiseerd worden.
  • Herbezoek na diefstal in woning is opgenomen in de actieplannen diefstal. Hiervoor moet een goede coödinator gezocht worden.
  • Werken op afspraak. Behoort tot de verdere digitalisering van de politiezorg.
  • Gespecialiseerde wijkwerking met de nadruk op leefmilieu, sociale fraude, domiciliefraude, radicalisme in samenwerking met partners.
  • Een bijdrage leveren in het ontwikkelen van een veiligheidscultuur ism de bestuurlijke overheden.
  • Uitbreiden van de bereikbaarheid door introductie van 3D-loketten
  • 24u/24 en 7d/7 permanentie in Halle. Hiervoor is capaciteit en een degelijke locatie nodig.
 • Sterke samenwerkingen met partners en burgers:
  • Verkeerseducatie in samenwerking met de scholen en andere diensten (vb VIAS)
  • De verkeershandhaving moet voor ons opgedreven worden.
  • Gemachtigde opzichters kunnen “in house” opgeleid worden. 
  • De aanpak van radicalisme is een gespecialiseerde werking, die niet alleen probleemgericht georiënteerd is maar ook samenlevingsgericht. 
  • We durven inzetten op diversiteit in het politiekorps.
  • Regelmatig overleg met de stad op veiligheids- en leefbaarheidsproblemen vanuit een fenomeengerichte, integrale en geïntegreerde aanpak, waarbij overlast, onveiligheidsgevoel, specifieke criminaliteitsfenomenen, illegale economieën en bestuurlijke politie allemaal een rol spelen.
  • Uitbreiding van de  zaakgelastigden (NMBS, DE LIJN, TEC, SPS, OCMW)
  • Betere samenwerking met besturen op vlak van gebouwen en mogelijke centralisatie om gebouwen beter te benutten en de werking te optimaliseren.
  • Een goede afstemming van de verschillende werkingen stad en bepaalde lastenboeken vanuit de zone lanceren, zodat er éénvormigheid is binnen de politiezone.
  • Betere en meer integrale en geïntegreerde werking met partners zoals de stad, het OCMW, de dienst huisvesting en de lokale afdeling van het justitiehuis.
  • Pilootprojecten met parket (Nixonprocedure – geëigende beschermingsprocedure voor burgers die een acuut gevaar vormen voor zichzelf en voor derden - uitwerken met het ziekenhuis in Halle) en justitie (kleinschalige detentiehuis) durven opnemen in de zone.
 • Een operationeel krachtige zone:
  • Via meer gespecialiseerde teams: specialisatie milieu (als moderne politie moeten we inzetten op milieu en de bestrijdiing van sluikstorten), specialisatie informaticafraude, specialisatie sociale fraude, mensenhandel, transmigratie, radicalisme, wijkwerking, etc.  
  • Via de bestrijding van drugs
   • De politie moet inzetten op lokale drugsdelicten die zorgen voor een onveiligheidsgevoel.
   • Een eigen politiedrugshond is een must.
   • De creatie van een fietsteam is zinvol.
  • Uitbreiding van en inzetten op ANPR, met de organisatie van een permanente opvolging. De front office kunnen we decentraal uitwerken binnen de sectoren en de interventiediensten, maar de back office kunnen we centraal organiseren. Voor dit laatste is een extra medewerker voor het team ANPR nodig. 
  • Opstarten LCCU (lokale computer crime unit), zodat we kunnen inzetten op de bestrijding van computercriminaliteit. 
  • Tool informatiegestuurde politiezorg / MU-werking / gemeenschapsgerichte werking.
  • Verdere digitalisering van ge politionele documenten, ook in samenwerking met de stad. Wij denken dan aan digitale woonstcontroles, digitale meldingen / formulieren, werken op afspraak, etc.  
  • Scherpere aanrijtijden, cf. spreiding ploegen en meest adequate hulpverlening. Een permanente vierde ploeg kan dit bewerkstelligen.
  • Uitbreiden van het cameratoezicht (ANPR – vast en mobiele toestellen en pinhole-camera’s) 
  • Inzetten op de verdere professionalisering van de politie, oa. op het vlak van geweldsbeheersing, mensenrechten, prioritair rijden en diversiteit.
 • Uitbreiding van het personeelskader:
  • Uitbreiden van het personeelskader in het algemeen. Er is nood aan het uitbreiden van het politiekader. In 2013 hadden de drie zones een kader van 195 politiemensen, maar dit is nooit volledig ingevuld geraakt. We willen dit de komende jaren waar maken.
  • De uitbreiding van de capaciteit is er niet om “meer te hebben van hetzelfde”. Zij dient ervoor om datgene wat de politiediensten nu doen nog beter te doen, om in te spelen op nieuwe fenomenen en om de beleidsvrije ruimte te vergroten. Hieruit zal meer kwaliteitsvol en gepland politiewerk kunnen voortkomen.