← Alle standpunten

Opvoedingsondersteuning

Vanuit het schoolopbouwwerk moeten de volgende projecten zeker ondersteund blijven:

 • Het Coachingsproces, dat loopt in samenwerking met hogeschool ODISEE en waarbij tweedejaarsstudenten bij 20 gezinnen de ondersteuning bieden om te “leren leren” en ouders bewust te maken over het belang van opvolging van kinderen uit het lager onderwijs. Dit project kan eventueel uitgebreid worden met huiswerkbegeleiding.
 • De Babbelbox, waarbij ouders en kinderen één keer per maand samen enkel in het Nederlands met elkaar omgaan en ook samen activiteiten doen zoals een bezoek aan de bibliotheek, nieuwe hobby’s ontdekken, voorleesmomenten bijwonen, uitstappen doen, etc.
 • De Babbelspelen, waarbij kinderen om de twee weken spelenderwijs Nederlands leren.
 • Halle Talen”, waarbij kinderen tijdens de zomer een taalbad krijgen om de kennis van het Nederlands tijdens de vakantie te onderhouden of bij te schaven.

 • Wij willen samenwerken met het Centrum voor Basiseducatie voor hun nieuwe, waardevolle cursussen:

 • Cursus ‘Mijn kind, de school en ik’ heeft tot doelgroep laaggeschoolde en anderstalige ouders meer bij het schoolgebeuren te betrekken.
 • Cursus  ‘Surf mee met je kind’ heeft tot doel de e-inclusie van ouders en grootouders. Zo kunnen zij meevolgen wat en waar hun (klein)kind surft en het veel gebruikte ‘smartschool’ goed opvolgen.

 • Wij willen het Huis van het Kind verder uitbouwen tot een ontmoetingsplaats waar kwetsbare gezinnen ondersteuning en info krijgen inzake opvoeding, de schoolloopbaan, de opvang van zieke kinderen en de doorverwijzing naar meer gespecialiseerde hulpverlening. 
 • Wij willen via de werking van het buurtrestaurant de gezinnen en kinderen in armoede betaalbare maaltijden aanbieden.
 • Wij moedigen meer mensen en verenigingen aan om gebruik te maken van de Kom!pas. 
 • Met het project “Boekenstoet” van de bibliotheek gaan vrijwilligers bij kwetsbare gezinnen aan huis voorlezen aan jonge kinderen.