← Alle standpunten

Openbare Werken

GROTE OPENBARE WERKEN DIE VOORZIEN ZIJN IN DE NABIJE TOEKOMST:

 • De bouw van de Zuidbrug met de annex Zennebrug, waar eveneens de nodige ruimte voor voetgangers en fietsers voorzien is
 • De bouw van de Sint-Annabrug
 • De bouw van de verbinding vanaf de Brusselsesteenweg naar Sint-Rochus via het nieuwe stadsmagazijn – containerpark
 • De aanleg van een fietssnelweg
 • De aanleg van de fietsverbinding tussen het kanaal en de Bergensesteenweg
 • De verdere aanleg van fietsstraten en schoolstraten aan scholen
 • De jaarlijkse vernieuwing van een contigent straten, rioleringen en voetpaden
 • De aanleg en/of uitbreiding van de ondergrondse en voorstadsparkings
 • De aanleg van een nieuw stadspark op Nederhem
 • De aanleg van het landschapspark en het deels openleggen van de Zenne
 • De heraanleg van de Heerweg
 • De heraanleg van de Jean Jacminstraat
 • De heraanleg van de Nachtegaalstraat

Deze punten komen meer gedetailleerd terug in verschillende andere hoofdstukken.

AANDACHTSPUNTEN INZAKE COMMUNICATIE BIJ OPENBARE WERKEN

 • Wij informeren de bevolking over belangrijke werken omdat we onze inwoners nauw willen betrekken bij grote infrastructuurwerken.

 • Van bij de aanvang van grote projecten wordt inspraak georganiseerd voor alle betrokkenen. De betrokkenen worden per project bepaald. Dit kan zijn een straat, een ruime omgeving of de volledige stad zijn.
 • Afhankelijk van de belangrijkheid van de informatie wordt de betrokken bevolking geïnformeerd via informatievergaderingen, bewonersbrieven, online communicatie, gerichte e-mails, etc.
 • Bij inspraakronden rond grote projecten moeten de belangrijke opmerkingen van de burgers ofwel mee opgenomen en uitgevoerd worden, ofwel openbaar weerlegd worden op een gemotiveerde wijze.
 • LED-borden zijn een goede manier om informatie te verschaffen op de locatie zelf.

 • Wij maken gebruik van alle mogelijkheden om iedereen te informeren en in het beleid te laten participeren:

 • Papieren informatie blijft behouden, maar tegelijk wordt er meer ingezet op digitale informatie. Een online inwoners- of wijkenplatform kan daartoe een goede tool zijn, op voorwaarde dat onze inwoners hun weg daarnaar vinden en het platform makkelijk bruikbaar is.
 • Infoborden op de projectsite zelf geven uitleg over welk project ergens gerealiseerd wordt en wat het doel daarvan is. 

AANDACHTSPUNTEN INZAKE TOEGANKELIJKHEID BIJ OPENBARE WERKEN

 • Wij maken het openbaar domein toegankelijk:
  • De stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid moet strikt worden toegepast.  Daarom moeten alle plannen van nieuwe stadsgebouwen voorgelegd aan het toegankelijkheidsbureau Inter. Ook bij renovatie van gebouwen en herinrichting van ruimtes moet steeds met deze adviezen rekening gehouden worden. Wij willen de verantwoordelijke ambtenaren hier voor sensibiliseren en eventueel een vorming laten genieten. 
  • Wij zorgen dat voetpaden voldoende breed zijn zodat ze bruikbaar zijn voor rolstoelgebruikers, rollators, scooters, kinderkoetsen, etc.
  • Drempels, hinderpalen en reclamepanelen op de stoepen moeten verwijderd worden, zodat er voldoende ruimte van doorgang is voor iedereen (1,5 meter). Hierop moet politioneel en administratief toegezien worden.
  • Wij wensen elke vorm van foutparkeren te bestraffen, zodat mensen met een beperking de aan hen toegewezen parkeerplaatsen kunnen gebruiken en de voetpaden en zebrapaden ook voor personen met een visuele handicap goed bruikbaar zijn.
  • Wij zorgen voor veilige oversteekplaatsen aan drukke kruispunten, die voorzien zijn van een systeem waarbij ook slechtzienden gebaat zijn, o.a. met behulp van geluidssignalen en gidslijnen.
  • Wij voorzien toegankelijke openbare toiletten aan de achterbouw van het historisch stadhuis. We maken een oplijsting van de toiletten van alle gebouwen van de stad die, al dan niet tijdens de diensturen, voor het publiek toegankelijk zijn. 
  • Wij voorzien rustmomenten in de stad, waarbij banken worden geplaatst die voor iedereen toegankelijk zijn (met o.a. respect voor de hoogte van de bank, goede armleuningen, etc.) Wij willen alle bestaande banken die niet voldoen gefaseerd vervangen door toegankelijke banken.

AANDACHTSPUNTEN INZAKE MATERIALEN

 • Wij willen het openbaar domein beter herkenbaar maken door gebruik te maken van doordachte materiaalkeuzes in specifieke omgevingen, zoals bijvoorbeeld schoolomgevingen, handelskernen, etc.

AANDACHTSPUNTEN INZAKE KINDVRIENDELIJKHEID

 • Een erg belangrijk beleidspunt is voor ons dat de visie op kindvriendelijkheid moet worden vertaald in een instrument dat de stadsdiensten kunnen gebruiken bij het uitwerken van projecten, plannen en acties, om te kunnen toetsen of deze aandacht hebben voor kindvriendelijkheid. Bij de heraanleg van het openbaar domein en bij grote projecten en locaties die een grote impact hebben op kinderen en jongeren (zoals bijvoorbeeld de aanleg van grote recreatieve zones, schoolomgevingen, etc.) wordt volledige en tijdige inspraak van kinderen en jongeren gegarandeerd via een tool die de stad ontwikkelt.