← Alle standpunten

Onderwijs

DE STAD VOERT DE REGIE VAN HET BASIS- EN SECUNDAIR ONDERWIJS

 • Dit betekent dat onze lokale “task force” de capaciteit in het basis- en secundair onderwijs moet blijven opvolgen en overleg plegen met de hogere overheid en de onderwijsnetten. De stad moet deze werking aanmoedigen, ondersteunen en faciliteren.
 • Wij vinden de diversiteit aan onderwijsprojecten een meerwaarde in onze stad en willen die maximaal behouden.
 • Het belangrijkste overleg met en tussen de onderwijsnetten gebeurt in de onderwijsraad, waarin alle scholen en netten van Halle vertegenwoordigd zijn. 
 • Wij willen de scholen aanmoedigen om de financiële drempels op school te verkleinen.
 • Wij willen de scholen helpen in hun strijd om discriminatie op school tegen te gaan. Wij zetten in op deskundigheid om de scholen hierin bij te staan.
 • Een goede link tussen de onderwijsraad en de jeugdraad is belangrijk. Jeugdverenigingen kunnen soms afgedankte schoolcomputers, turnmateriaal of speelmateriaal nog gebruiken als het voor de school zelf niet meer voldoet.
 • Wij ondersteunen en stimuleren de scholen om leerlingen de nodige kennis en vaardigheden mee te geven om de duurzame ontwikkeling te bevorderen (bvb. vormingen over klimaat, vrede, geweldloosheid, wereldburgerschap, duurzaamheid, etc.)
 • De onderwijsraad moet de nieuwe werkgroep rond huiswerk en ouderbetrokkenheid maximaal mee ondersteunen.

Het LOKAAL OVERLEG PLATFORM 

Het LOP staat in voor het op punt houden van de capaciteit en inschrijvingen in het basis- en secundair onderwijs:

 • De stad moet haar lobbywerk ten aanzien van de Vlaamse overheid doorzetten. Dit lobbywerk bestaat o.a. uit bezoeken aan het kabinet van de bevoegde minister, geregelde briefwisseling en het aanreiken van relevante tellingen en bevolkingsinformatie. Onze diensten volgen de subsidie-oproepen goed op en dienen samen met de scholen stevig onderbouwde dossiers in.
 • De stad moet zich binnen de wettelijk toelaatbare grenzen flexibel opstellen op vlak van ruimtelijke ordening en stedenbouw zodat er nieuwe scholen gebouwd kunnen worden van zodra er capaciteitsmiddelen beschikbaar zijn. De stad houdt zelf bepaalde terreinen nabij scholen beschikbaar voor de bouw van bijkomende scholen.
 • Wij ondersteunen de invoering van het digitaal aanmeldingssysteem (CAR) voor het basis- en secundair onderwijs. Voor ons is dit essentieel om de volgende redenen: (i) ouders moeten niet meer kamperen voor de schoolpoort, (ii) de beschikbare plaatsen worden beter benut doordat ouders hun kinderen niet in verschillende scholen tegelijk inschrijven, (iii) sociaal zwakkere bevolkingsgroepen hebben even veel kans om het kind in te schrijven in de school van keuze, (iv) de keuzevrijheid van de ouders is prioritair en (v) we kunnen buurtscholen creëren, die een positieve impact hebben op de mobiliteit en sociale cohesie. Wij willen het CAR voor het basisonderwijs behouden en voor het secundair onderwijs invoeren.
 • Voor de invoering van een CAR in het secundair onderwijs moet het criterium van de afstand tussen de woonplaats van het kind en de school van keuze een rol kunnen spelen voor een beperkt deel van de plaatsen. Op die manier vinden we een evenwicht tussen onze rol als onderwijsstad en het belang van onze eigen inwoners, die een plaats dichtbij hun woning kunnen hebben. Dit komt de mobiliteit in de stad dan weer ten goede.
 • De stad moet de ouders meer vertrouwd maken met het systeem via verschillende informatiecampagnes en specifieke toeleiding naar het systeem via de daartoe aangewezen partners.

FLANKEREND ONDERWIJS

 • Zie hiervoor ons programmapunt “flankerend onderwijs

VERKEERSVEILIGHEID ROND SCHOLEN:

Wij willen prioriteit geven aan de verkeersveiligheid rond de scholen. De meest dringende punten daarbij zijn voor ons:

 • De onveiligheid aan het kruispunt van de Ninoofsesteenweg met de A. Demaeghtlaan proberen te verbeteren via nog meer politiecontroles of infrastuctuurwerken in samenwerking met het Vlaams gewest.
 • Een herinrichting van de omgeving rond de school Don Bosco.
 • De heraanleg van de Heerweg in Lembeek.
 • De heraanleg van de Jean Jacminstraat
 • Een grondige evaluatie van de verkeerssituatie op proef in de J. Liekensstraat in Buizingen.
 • Zoveel mogelijk straten aan de scholen worden omgezet in fietsstraten of schoolstraten.
 • Door aan scholen te vragen meer in- en uitgangen te openen bij het begin en einde van de schooldag, om zo het aantal jongeren meer te spreiden over het stratenpatroon.

MAATREGELEN TOT INTEGRATIE IN HET ONDERWIJS:

Zie hiervoor onze programmapunten “integratie” en “flankerend onderwijs”.

INTEGRATIE VAN VOLWASSENEN VIA HET VOLWASSENENONDERWIJS

 • Wij willen de samenwerkingen met het Centrum voor Basiseducatie en het GLTT bestendigen, promoten en zo het volwassenenonderwijs drempelverlagend maken.
 • Toeleiders kunnen nieuwkomers begeleiden naar bepaalde onderwijsactiviteiten of de les.
 • Wij kunnen voor volwassenen onderwijs voorzien tijdens de schooluren van de kinderen.
 • Wij kunnen voor volwassenen kinderopvang voorzien tijdens de uren van de lessen.
 • Wij wille het volwassenonderwijs toegankelijk maken voor mensen zonder onderwijservaring.
 • Wij willen de relatief lange wachtlijsten wegwerken bij taalcursussen en andere specifieke opleidingen voor volwassenen.