← Alle standpunten

OCMW

ALGEMENE BELEIDSPUNTEN

 • Wij willen de integratie tussen de stad en het OCMW vorm geven met het oog op een betere en meer integrale dienstverlening ten aanzien van de burger en een specifieke aandacht voor de kwetsbare doelgroepen. Door deze integratie willen we de toegankelijkheid verhogen en streven naar een meer integrale benadering van de hulpvrager/burger. 
 • Wij willen zeker verder inzetten op buurtgerichte zorg. We moeten detecteren in welke buurten de noden zitten en onze zorgdienstverlening hierop afstemmen. Zie hiervoor ook ons programmapunt “zorg’.
 • Toegankelijke dienstverlening houdt naast de fysieke betekenis ook een laagdrempelige toegankelijkheid in, nl. op het niveau van de ‘cliënt’ en de burger: betaalbaar, begrijpbaar, verstaanbaar, betrouwbaar, bruikbaar, bereikbaar, bekend en beschikbaar. Dit zou moeten meegenomen worden in elke beslissing. Zie hiervoor ons programmapunt “toegankelijkheid”.
 • Wij benadrukken de belangrijke plaats van de vrijwilliger in het totaalbeeld van de zorg.
 • We willen een zorgsite uitbouwen.
 • We willen met de bouw van de nieuwe assistentiewoningen nagaan welke dienstverlening er verder kan geïntegreerd worden op de OCMW site, rekening houdend met de beschikbare ruimte en het verbinden van de verschillende gebouwen.
 • Betaalbaar wonen: zie ons programmapunt “wonen”.
 • We moeten verder inzetten op het wegwerken van de rand(belemmeringen) om onze hulpvrager zelf ook professioneel, cultureel en sociaal te activeren. Denk hierbij aan het verder uitbouwen van Nederlandse lessen, het voorzien van kinderopvang, psychologische problematieken aanpakken, etc.
 • We moeten de samenwerking met onze welzijnspartners verder optimaliseren.
 • We moeten de zorghiaten detecteren en hiertoe oplossingen aanreiken. We gaan op zoek naar de zorgnoden in onze stad en moeten daar, al dan niet in samenwerking met onze partners, concrete en toepasbare antwoorden/oplossingen tegenover plaatsen.

MEER SPECIFIEK OVER DE OCMW-WERKING

Ook na de fusie tussen de stad en het OCMW moet een menswaardig bestaan verzekerd worden voor elke burger. Dit is de organieke wet van het OCMW. Om dit te bereiken is het idee van de OCMW CAMPUS belangrijk, waar op één en dezelfde plaats het Sociaal Huis zich bevindt, dat het verbindingspunt is tussen armoedebestrijding, welzijnspartners en gezondheids- en verzorgingsinstellingen. Daarom dient de huidige werking blijvend ondersteund te worden:

 • Armoedebestrijding in al zijn facetten is essentieel. Zie hiervoor ons programmapunt “armoedebestrijding”. We moeten voldoen aan de primaire behoeften:
  • Waarbij huisvesting een heel belangrijk punt is. De versnelde uitvoering van de Woonstudie is voor een must. Zie hiervoor ons programmapunt “wonen”.
  • Waarbij eten en drinken het tweede belangrijk apsect is. De uiteindelijke doelstelling is de cliënt zo snel als mogelijk op eigen benen te laten staan. Leefloon, premies, huurwaarborgen zullen helpen om te voorzien in de basisbehoefte. De sociale kruidenier (ism Ommekaar) bewijst zijn nut. Bij uitbreiding zou de samenwerking met de grootwarenhuizen interessant zijn, maar hier dienen nog oplossingen gezocht te worden om dit waar te maken. Het buurtrestaurant moet verder ondersteund worden.
  • Waarbij medische zorg het derde aspect is. Ons OCMW ijverde als trekker bij de provincie voor het derde betalerssysteem in voege te laten treden voor cliënten onder het RVV statuut (vroegere Omnio statuut). Het is een doel dat dit ook van toepassing zou worden voor tandartsen en andere medische specialiteiten.
 • Ook de economische participatie is essentieel:
  • De wachtlijsten bij de dienst ‘budgetbeheer’ werden weggewerkt, zodat cliënten met schulden sneller kunnen geholpen worden.
  • Werk en degelijke inkomsten zijn de sleutel tot een beter leven. Hierop zet het OCMW sterk in, met jobcoachen en samenwerkingen met sociale tewerkstellingspartners. Dit neem niet weg dat sommige mensen ‘onbemiddelbaar’ zijn. In dat geval wordt er ingezet op een zinnige vrijetijdsbesteding.
  • Om gezinnen en alleenstaanden met kinderen te stimuleren werk te zoeken of opleidingen te volgen wordt er geïnvesteerd in kinderopvang. Dit gebeurt in samenwerking met de Landelijke Kinderopvang en zou best uitgebreid worden tot alle buurten in Halle.
  • Ook flexibele kinderopvang is steeds meer een must omdat de arbeidsmarkt ook steedsmeer flexibiliteit vertoont.
 • Wij moedigen de maatschappelijke participatie aan via de volgende initiatieven:
  • Taal is hier het sleutelwoord. Zie hiervoor ons programmapunt “taal”.
  • Het OCMW heeft een halftijdse kracht ingezet voor taalcursussen om de lange wachttijden enigszins in te perken voor de eigen cliënten. Meestal is dit een overbrugging voor cliënten die onze taal helemaal niet machtig zijn, tot ze terecht kunnen bij een cursus in het GLTT of het centrum voor basiseducatie.
  • Er moet ook aandacht zijn voor andere randvoorwaarden, zoals eventuele drank- en drugsproblematieken en het sociaal en cultureel aanbod van Halle bij de doelgroep kenbaar te maken.
  • Belangrijk is de participatie in de scholen en het pleidooi van overleg en samenwerking tussen de scholen om het ‘onbetaalbare’ in hun activiteiten achterwege te laten. Dit zou veel betekenen voor gezinnen in armoede en grote gezinnen. Zie hiervoor ons programmapunt “flankerend onderwijs”. Sociale uitsluiting begint al bij het kind en is een letsel voor het latere leven.
  • Bijzondere aandacht is er nodig voor personen met een psychologische of psychiatrische problematiek. Een witte vlek in het sociaal verhaal in Halle dat ondersteuning verdient in de toekomst. Het JAC speelt hier een belangrijke rol en moet laagdrempelig en toegankelijk blijven voor de Halse kinderen en jongeren.
  • Voor de vreemdelingen beschikt het OCMW over een gespecialiseerde dienst omdat de wetgevingen zeer complex zijn en strikt moeten worden opgevolgd.
  • OCMW beschikt ook over een LOI, waar aantallen, subsidies en voorwaarden door de Federale Overheid worden bepaald.

Wij garanderen een kwalitatief leven aan ouderen en hulpbehoevenden

 • Een eerste belangrijk luik daarbij is de thuiszorg:
  • Dit gebeurt samen met vele partners, al dan niet ondersteund door vrijwilligers. 
  • Poetsdienst aan huis op basis van inkomensgerelateerde prijs, met als doelgroep bejaarden en gehandicapten, en weggewerkte wachtijsten.
  • Gezins- en bejaardenhulp aan huis: inkomensgerelateerd en afhankelijk van de nood. Dit kan om verzorging gaan, maar ook was, strijk, boodschappen, etc. De werking is flexibel (ook avond- en weekendwerk) en er is 1 dossierbeheerder voor alle dienstverleningen per cliënt voorzien.
  • Maaltijden aan huis: het OCMW levert 3 x per week maaltijden aan huis (koude keten) aan een vaste prijs.
  • Mantelzorg is zeer belangrijk. De mantelzorgpremie van de stad is aan grondige evaluatie toe.
  • Oppas aan huis gebeurt via vrijwilligers.
  • Telefoonster: op vraag van de bejaarde worden ze door vrijwilligers 1 x per week opgebeld. Noden worden doorgegeven aan de betrokken dienst.
  • Mindermobiele centrale (mindervaliden vervoer) gebeurt op basis van vrijwilligerswerk aan een sociale prijs. Er is ook de intensieve samenwerking met DAV.
  • Buurtgerichte zorg en buurtwerking: in de wijk Nikkenberg / Van Beverenstraat, met als naam ‘Beverberg’. Aangestuurd door een maatschappelijk werker en een vrijwilliger kunnen de mensen uit de buurt regelmatig samenkomen, samen eten, hun problemen bespreken. Dit is voor uitbreiding vatbaar.
  • Voorstel voor een nieuw project: 1 x per jaar alle 80-plussers bezoeken en linken maken met de zorgmogelijkheden, eventueel in samenwerking met de vrijwilligers van de organisatie SAMANA.
 • De transmurale dienstverlening is de volgende:
  • De assistentiewoningen: Ten Hove en Vankoekenbeek. Voor het derde gebouw zullen de werken weldra opstarten.
  • Ten Hove fungeert ook als ‘niet erkend’ dienstencentrum’ waar de bewoners van de omliggende bejaardenwoningen gebruik kunnen van maken
  • De 2 erkende dienstencentra: de Lemoon en de Pasja: ontmoetingsplaatsen voor iedereen opengesteld, waar ook maaltijden geserveerd worden en waar contacten gelegd worden en zo eenzaamheid doorbroken wordt.
  • Het OCMW rusthuis vormt, door de verbinding, samen met Van Koekenbeek 1 en 2 een belangrijk geheel om drempelverlagend en efficiënter te werken.
 • De intramurale dienstverlening is de volgende:
  • Het woonzorgcentrum Zonnig Huis telt 104 bedden. Misschien kan dit uitgebreid worden met een paar bedden – desgevallend zonder erkenning en subsidie?
  • Kortopvang is een beperkte opvang in de tijd en hier is nog veel nood te lenigen. Dit kan gebeuren op de eerste verdieping van ‘Kasteel Braillon’ 
  • De overheid wil Woonzorgzones maken. De samenwerking tussen dienstencentra, assistentiewoningen en woonzorgcentrum is de reeds de perfecte realisatie. Enkel de kortopvang moet nog uitgewerkt worden.
  • Voor de toekomst zal er aandacht moeten zijn voor de opvang van bejaarden (en jongbejaarden) met een zware psychische / psychiatrische hulpvraag – storend gedrag. Dit probleem stelt zich nu ook al.