← Alle standpunten

Mobiliteit

Wij willen onze stad leefbaar, veilig en bereikbaar maken voor bewoners, handelaars en bezoekers. Bij het realiseren van deze doelstellingen staat het STOP-principe voorop. Dit betekent dat de prioriteit eerst naar de Stappers, dan Trappers (fiets), vervolgens Openbaar vervoer en pas dan naar Personenwagens gaat. We zorgen ervoor dat de woonwijken geen “doorgangen” worden voor autoverkeer, maar dat enkel het bestemmingsverkeer zich daar begeeft. 

VOOR DE VOETGANGERS

 • Wij zorgen voor goed onderhouden en ruim toegankelijke voetpaden. Meer in het algemeen willen wij toegankelijke publieke ruimten, waar alle drempels zijn weggenomen is de prioritaire visie voor de toekomst. Zie hiervoor ook het programmapunt “toegankelijkheid”.
 • Wij zorgen ervoor dat de belijningen van o.a. zebrapaden en parkeervakken tijdig en op gepaste wijze aangebracht en onderhouden worden.
 • De herinrichting van het stadscentrum in een voetgangersvriendelijke en voetgangersveilige publieke ruimte werkt stimulerend. 
 • De wandel-winkelwandelstraten moeten ‘zonder conflicten’ zijn. Daarom ook moeten fietsers met de fiets aan de hand lopen tijdens de openingsuren van de winkels.
 • De werken aan de Sint-Annabrug zijn intussen begonnen en creëren een belangrijke nieuwe as voor “zwakke weggebruikers” tussen Sint-Rochus/Buizingen en het centrum. 
 • Wat de ‘trage wegen’ betreft willen we een inventarisatie opstellen van de meest gebruikte, gekoppeld aan een onderhoudsplan, zodat ze steeds goed begaanbaar blijven. Wij willen hierbij samenwerken met initiatieven als ‘Infopunt Publieke Ruimte’ van de Voetgangersbeweging en de werkgroep ‘Trage Wegen’.

VOOR DE FIETSERS

Dit is voor ons de komende legislatuur een belangrijke prioriteit.

 • Wij werken aan een uitgebreid fietsnetwerk, waarin o.a. de volgende zaken voorzien zijn:
  • Een veilige fietssnelweg die aansluit op de fietsring van Halle
  • Een comfortabele fietsring rond Halle, met veilige autoluwe vertakkingen en bewegwijzering richting het centrum en een aantal veilige kruispunten
  • Veilige autoluwe fietsverbindingen doorheen de deelgemeenten en met de buurgemeenten
  • De stad, de stationsomgeving en de schoolomgevingen worden verder fietsveilig uitgewerkt
  • Regelmatig onderhouden/of verbetering van het fietsennet zodat het drempelloos, naadloos, zonder klinkers, zonder putten, doorlopend en duidelijk is.
  • Bij de vernieuwing van straten en pleinen integreren we van bij de aanvang van het project de fietsverbindingen.
  • Daar waar het mogelijk is en de ruimte het toelaat worden er afgeschermde fietspaden aangelegd, die voldoende groot zijn, zodat de fietsers er in beide richtingen kunnen rijden.
  • De werken aan de Sint-Annabrug zijn intussen begonnen en creëren een belangrijke nieuwe as voor “zwakke weggebruikers” tussen Sint-Rochus/Buizingen en het centrum. 
 • Wij stimuleren het fietsen door:
  • Zelf het goede voorbeeld te geven en aan het stadspersoneel elektrische fietsen ter beschikking te stellen voor hun dienstverplaatsingen
  • Regelmatig promotie voor de fiets maken via een de stedelijke communicatiekanalen en zo de inwoners sensibiliseren 
  • In te zetten op fietstoerisme
  • Een fietslogo te ontwikkelen dat overal terug te vinden is in de stad en dat symbool staat voor een veilige of goede fietsroute
  • Deel te nemen aan de week van de mobiliteit en eventueel autoloze zondagen
  • Samen te werken met partners, handelaars, adviesorganen en allerhande verenigingen.
 • Wij zorgen voor de betere fietsstallingen en fietsenparkings:
  • Het gaat over bewaakte en overdekte fietsenstallingen, die minstens in het centrum en aan het station nodig zijn, maar die op termijn over het volledige grondgebied geplaatst moeten zijn.
  • Wij onderzoeken de zogeheten ‘’fietskluizen”.
  • Wij hebben hierbij aandacht voor bakfietsen, fietsen met aanhangstukken en elektrische fietsen, die een andere of bredere stallingsruimte vergen dan de “gewone” fiets.
  • Wij zullen nagaan in welke mate het mogelijk is om in verschillende woonstraten een parkeerplaats om te vormen naar parking voor fietsers met fietsrekken.
  • Wij ondersteunen het blue-bike project en bekijken of het kan worden uitgebreid, bijvoorbeeld aan de stadsrandparkings.

OPENBAAR VERVOER

 • Nu de gemeenten expliciet een rol toebedeeld krijgen in de organisatie van het openbaar vervoer via de vervoersregioraden willen we samen met de gebruikers een plan uitwerken op welke plekken de stad nog beter bereikbaar moet zijn met het openbaar vervoer.
 • Een constant overleg tussen stad en de vervoersmaatschappijen (TEC, DE LIJN, NMBS) moet resulteren in een betere afstemming op de behoeften van de bevolking.
 • Snelle verbindingen tussen de buurtgemeenten en stations zijn essentieel.
 • Het openbaar vervoer moet betrouwbaar en stipt zijn opdat mensen het echt als alternatief willen gebruiken.
 • Ook bij het openbaar vervoer moet er ingezet worden op duurzaamheid. Wij ijveren er dan ook voor om zoveel mogelijk elektrisch openbaar vervoer in de stad te krijgen of vervoer met een lage emissie uitstoot. Dit gebeurt in overleg met De Lijn.
 • Wij zorgen voor duidelijke haltes met digitale info die vertelt wanneer de volgende bus zal aankomen.

HET AUTOVERKEER:

 • We zorgen ervoor dat de woonwijken geen “doorgangen” worden voor autoverkeer, maar dat enkel het bestemmingsverkeer zich daar begeeft. 
 • We doen de noodzakelijke ingrepen om het te snel rijdend verkeer tegen te gaan en kijken per locatie welke maatregelen het meest aangeraden zijn. In het centrum van de stad en op Sint-Rochus, waar het heel dichtbevolkt is en er ook veel scholen zijn, voorzien we een maximumsnelheid van 30 km per uur. Deze snelheidsbeperking moet op gepaste wijze afgedwongen worden.
 • Een aantal grote infrastructurele maatregelen zijn nodig om deze doelstelling beter te bereiken:
  • Eerst wordt de Zuidbrug gebouwd, die vanaf het ronde punt op de kruising tussen de A. Demaeghtlaan en de Bergensesteenweg de verbinding zal maken voor de auto’s en doorgaand verkeer richting de Nijvelsesteenweg. Deze brug zal in ieder geval voorzien zijn van een veilig fiets- en voetpad.
  • Nadien wordt de Bospoortbrug vervangen door een ophaalbrug, die enkel nog door het openbaar vervoer zal in gebruik genomen worden. Voetgangers en fietsers zullen altijd kunnen oversteken, ook als de brug omhoog staat.

SCHOOLOMGEVINGEN VEILIG MAKEN IS EEN TOPPRIORITEIT:

Wij willen prioriteit geven aan de verkeersveiligheid rond de scholen. De meest dringende punten daarbij zijn voor ons:

 • De onveiligheid aan het kruispunt van de Ninoofsesteenweg met de A. Demaeghtlaan proberen te verbeteren via nog meer politiecontroles of infrastuctuurwerken in samenwerking met het Vlaams gewest.
 • Een herinrichting van de omgeving rond de school Don Bosco.
 • De heraanleg van de Heerweg in Lembeek.
 • De heraanleg van de Jean Jacminstraat
 • Een grondige evaluatie van de verkeerssituatie op proef in de J. Liekensstraat in Buizingen.
 • Zoveel mogelijk straten aan de scholen worden omgezet in fietsstraten of schoolstraten.
 • Door aan scholen te vragen meer in- en uitgangen te openen bij het begin en einde van de schooldag, om zo het aantal jongeren meer te spreiden over het stratenpatroon.
 • De werken aan de Sint-Annabrug zijn intussen begonnen en creëren een belangrijke nieuwe as voor “zwakke weggebruikers” tussen Sint-Rochus/Buizingen en de scholen in het centrum. 

EEN GOED PARKEERBELEID:

 • Om de bezoekers vlot wegwijs te maken is er een bewegwijzeringsplan uitgewerkt. De parkings worden vanaf de grote invalswegen bewegwijzerd. In de binnenstad is er een voetgangersbewegwijzering voorzien, dat we goed up to date moeten houden.
 • De parkeercapaciteit is belangrijk voor de handelaars. Alle parkings moeten via aantrekkelijke (voet)wegen met het historisch centrum verbonden worden.
 • We moeten steeds meer inzetten op overdekte en veilige parkings voor fietsen. Veilige en overdekte fietsenstallingen zijn nodig om mensen te motiveren om zich met de fiets te verplaatsen. De stad onderzoekt op welke plaatsen dringend zulke parkings nodig zijn en rust het openbaar domein daarmee uit.
 • In de buurt van het zwembad is de grote voorstadsparking Nederhem  voorzien met een capaciteit van 173 wagens. Hier is zowel lang- als kortparkeren mogelijk. Ook de nieuwe ontsluitingsweg aan de parking biedt zo’n 100 extra parkeerplaatsen. Er rijdt op drukke markt- en shoppingdagen een gratis pendelbusje tussen deze parkings en het centrum.
 • We gaan verder in overleg met Waterwegen & Zeekanaal om toestemming te krijgen om de ruimte tussen de Scheepswerfkaai en het kanaal  in te richten zodanig dat hier een bijkomende parkeercapaciteit kan aangeboden worden. 
 • Op middellange termijn worden de parkeerplaatsen in het centrum volledig herschikt. In het kader van een duurzame parkeervisie wensen we dat bezoekers die met de wagen naar het centrum komen maximaal aan de rand worden opgevangen. Binnen deze visie is er, voor diegene die in het centrum willen parkeren, een ondergrondse parking voorzien aan de Mgr. Scenciestraat ter hoogte van De Bres. Het grote voordeel van een ondergrondse parking is enerzijds dat we openbaar domein kunnen opwaarderen en anderzijds dat de parkeerplaatsen altijd bruikbaar zijn, dus ook als er markt of kermis is of als evenementen zoals carnaval plaatsvinden. 
 • Naast deze ondergrondse parking  wordt er een (al dan niet ondergrondse) parking voorzien aan de Suikerkaai (als nabestemming van het huidige stadsmagazijn) voor de bezoekers die uit de richting van Lembeek komen. De capaciteit van de Parking de Gooikenaar zal uitgebreid worden voor diegenen die uit het Pajottenland komen. Voor de bezoekers die uit de richting van Sint-Pieters-Leeuw, Essenbeek of Beersel komen zijn er parkings aan de Scheepswerfkaai en Nederhem voorzien.  De parkings Suikerkaai en Gooikenaar zijn bestemd voor langparkeren tegen een goedkoop (of gratis) tarief.
 • De parkeercapaciteit aan de Welkomstlaan blijft behouden.
 • In de omgeving van Nederhem plant de NMBS een parkeertoren met een capaciteit van 330 wagens, onder andere ter vervanging van de tijdelijke parkeerplaatsen rond Nederhem. 
 • Doorheen de stad wordt een aantal shop en go plaatsen voorzien. Dit zijn plaatsen waar maximaal een half uur geparkeerd mag worden. Dit is de tijd die nodig is om snel een boodschap te doen. 
 • Het vrachtverkeer wordt verder uit de autovrije straten geweerd.  Laden en lossen zal alleen nog mogelijk zijn op hiertoe voorziene plaatsen aan de rand van de voetgangerszone.
 • We onderzoeken of het invoeren van een ‘interventiekaart’ in zones met beperkte parkeerduur een oplossing kan zijn voor onderwijzend personeel of medische beroepen.

AANPASSING VAN DE WEGINFRASTRUCTUUR:

 • We moeten in het algemeen de infrastructuur van de stadskern aanpassen door o.a. laadpalen voor elektrische wagens bij te plaatsen, aanpassingen te maken voor een vlot gebruik van elektrische fietsen, bakfietsen, zitscooters, rollators, rolstoelen, etc. Zie hiervoor ook ons programmapunt “toegankelijkheid”.
 • Wij wensen in het bijzonder de verkeerssituatie en infrastructuur op volgende wegen nader te onderzoeken en zo spoedig mogelijk van een oplossing te voorzien:
  • Heraanleg van Scheepswerfkaai
  • Heraanle van de Jean Jacminstraat (onderste gedeelte)
  • Heraanleg van de Nachtegaalstraat in Buizingen
  • Circulatie op de Kerckhove d’ Exaerdestraat in Buizingen
  • Circulatie op de Dr. Spitaelslaan in Lembeek
  • Wij blijven ijveren voor de ondertunneling van de A8 tussen Sint-Rochus en Essenbeek als beste oplossing. 
 • We behouden het “Mobiliteitsplatform”, dat verder aangevuld kan worden met deskundigen en belanghebbenden.
 • In uitvoering van het nieuw decreet “vervoer op maat” zijn begeleiding en extra budgetten nodig.

DUURZAAM & ALTERNATIEVE MOBILITEITSVORMEN:

 • Wij werken een stappenplan uit om de introductie van het elektrisch rijden te versnellen.
 • Wij willen toekomstgericht denken en zoeken naar alternatieve mogelijkheden inzake personenvervoer. Denk bijvoorbeeld maar aan een taxi-boot op het kanaal, taxibus tussen Halle en Brussel, etc.
 • Wij willen de bedrijven stimuleren om te zoeken naar alternatieve vormen van vervoer, waardoor de druk in de stad afneemt: shuttlediensten, bedrijfs- schoolbussen, promoten van de elektrische fietsen bij de werknemers, etc.
 • Wij bevorderen ook initiatieven van auto- en fietsdelen via een aangepast plan.
 • Wij richten MOBI punten op, waar alle soorten van mobiliteit verzameld zijn: laadpalen, deelfietsen, deelauto’s, openbaar vervoer, etc.

AANDACHTSPUNTEN VOOR TOEGANKELIJKHEID INZAKE MOBILITEIT

 • Dit betekent dat wij zorgen voor voldoende toegankelijke parkeerplaatsen, die minimaal voldoen aan alle normen.
 • Wij investeren in de aanleg van nieuwe goedgekozen toegankelijke bushaltes. Hierbij wordt rekening gehouden en voorrang verleend aan haltes die gebruikt worden door mensen met een beperkte mobiliteit. 
 • Dezelfde voorrang geldt voor het aanpassen van bestaande haltes die liggen aan gemeenschapsvoorzieningen zoals sport- en cultuurinfrastructuur, sociale restaurants, ziekenhuis, ouderen voorzieningen, etc.
 • Naast de “Mobiele Centrale” van het OCMW blijven wij de samenwerking met DAV (Dienst Aangepast Vervoer) voortzetten, waarop mensen met een beperking beroep kunnen doen voor eender welke verplaatsing aan een sociaal tarief.
 • In het kader van de te verwachten ziekenhuisreorganisatie wille wij aandacht hebben voor een degelijke en vlotte bereikbaarheid van het ziekenhuis.