← Alle standpunten

Lokale Economie

STEDELIJK BELEID: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN

 • Het centrum van Halle biedt een boeiende combinatie van kleinhandel, horeca, cultuur en authenticiteit. Verschillende externe en economische factoren vormen vandaag een bedreiging voor ons commercieel centrum: e-commerce en online handel nemen progressief toe, de smalle straten en beperkte ruimte in de handelskern zorgen voor gebrek aan plaats, de klant is kritischer dan ooit en ondernemen wordt in het algemeen steeds uitdagender.
 • De samenwerking met de VHH is essentieel voor een gedragen beleid.

VERSTERKEN VAN DE HANDELSKERN

Het versterken van de handelskern gebeurt via verschillende soorten maatregelen, waaronder bijvoorbeeld:

 • Investeren in infrastructuur: een goede infrastructuur is (letterlijk) de basis van een aantrekkelijk handelscentrum. Wij streven naar een autovrij centrum, waarbij de winkelstraten het kloppend hart van de winkelkern zijn. Uniformiteit in de stadskern is belangrijk voor de herkenbaarheid van het commerciële centrum. 
 • Promotie van het winkelkerngebied: de stad promoot het centrum, maar promotiecampagnes kunnen enkel slagen wanneer het stadsbestuur en de handelaars daar samen aan werken. Bovendien moeten de handelaars ook zelf over middelen beschikken, waarmee zij hun eigen campagnes kunnen voeren. Op die manier willen wij als het ware ook een deel eigen beleidsruimte geven aan de handelaars. Hiervoor dient de “promotaks”. Het geld van de promotaks blijft dus niet in de Halse stadskas, maar wordt via een toelage aan de handelaars teruggegeven, die er acties mee op poten kunnen zetten, afhankelijk van de concrete vragen en bekommernissen die zij ervaren in de praktijk. We moeten het toepassingsgebied van de promotaks uitbreiden, zodat ook baanwinkels promotaks betalen.
 • Aangenaam shoppen: bezoekers moeten hun aankopen veilig kunnen stockeren tijdens of na afloop van het winkelen of moeten hun boodschappen buiten het centrum geleverd kunnen krijgen. Wij zijn voorstander van de plaatsing van lockers in het winkelcentrum, waarin bezoekers hun aankopen tijdelijk kunnen opbergen. Wij willen de piste van het inzetten van (fiets)koeriers verder onderzoeken. Onze stad kent reeds een succesvolle voorbeeld van een koeriersysteem, nl. het systeem van “Beedrop”, waarbij een aantal handelaars de boodschappen aan huis laten leveren. Dit initiatief werd zeer positief onthaald. Het lijkt het bestuur dan ook waardevol om dit project samen met de betrokken handelaars te evalueren en te onderzoeken hoe de stad hier op een zinvolle wijze een inbreng kan doen.
 • Inspelen op nieuwe technologieën: nieuwe technologieën zijn aan de ene kant een uitdaging voor ons commercieel centrum, maar zij bieden aan de andere kant ook een pak antwoorden op concrete noden van de handelaars en bezoekers. De stad moet meestappen in het “smart city” verhaal, waarbij de handelskern gezellig en aangenaam is, maar ook aangepast aan de snelle online wereld, die van overal bereikbaar is. Dit maakt ons commercieel centrum in één klap veel breder toegankelijk en laat ons toe om via objectieve maatstaven gerichte acties te voorzien.
 • Wij gaan voor de opmaak van een digitale kaartapplicatie over de stad. Zo’n app is van goudwaarde voor het delen en kennen van informatie over de inhoud en bereikbaarheid van het commercieel centrum, zelfs van op afstand. In de applicatie moet info te vinden zijn over de handelaars uit het winkelkerngebied, over de parkeermogelijkheden, over de oplaadpunten voor elektrische fietsen/auto’s, over de fietsenstallingen, over de manifestaties of openbare werken die voor ongemakken kunnen zorgen, etc. Ook onze toeristische info wordt aan deze applicatie gelinkt. De kostprijs die met de ontwikkeling van dergelijke app gepaard gaat, is erg aanzienlijk. Dit initiatief is voorlopig dan ook te bekijken op de middellange termijn, tenzij als de bestaande app “Ik winkel in Halle” met de voorgenoemde modules zou uitgebreid kunnen worden.
 • Netheid: met de grondige renovatie van de verkeersvrije straten werden ook de afvalbakken vernieuwd en werd hun specifieke plaats kritisch bekeken. Wij engageren ons verder om het ledigingsregime op te volgen en aan te passen in functie van drukke periodes. Het opruimschema van de reinigingsdienst is flexibel om zo in te spelen op variabele omstandigheden. Een vergaande en continue bewustwording van de bezoekers blijft wel nodig. Er is nog nood aan sensibiliseringsprojecten die betrekking hebben op zwerfvuil en sigarettenpeuken, de twee grootste uitdagingen voor de netheid in ons commercieel centrum.  Wij blijven inzetten op een mindshift, zodat elke bezoeker de netheid van de stad hoog in het vaandel draagt en zich daar mee voor inzet.
 • Toeristische promotie: wij willen onze toeristische troeven maximaal koppelen aan de commerciële kansen. Wij denken dan aan de promotie van de Basiliek, het hyacintenfestival, de bedevaart, etc.
 • Consequent handelsvestigingsbeleid: opdat de handel in het centrum kan floreren, is er een doordachte visie nodig over de invulling van de beschikbare handelspanden. Retailers die hun winkel willen vestigen in de periferie van onze handelskern worden geweigerd indien hun aanbod concurrerend is met dat van de winkelkern. 
 • Preventief de (subjectieve) veiligheid in winkelkernen bewaken door het verder uitbouwen van het BIN-Z netwerk, voldoende camerabewaking, het voorzien en toepassen van GAS boetes tegen overlast en betere verlichting in de winkelstraten ’s avonds.

BELEID TEGEN LANGDURIG LEEGSTAANDE PANDEN

 • Initiatieven naar de eigenaars zijn belangrijk. Het is opvallend dat veel eigenaars van panden in ons commercieel centrum zelf geen handelaars zijn. De eigenaars zijn doorgaans private personen, die zelf geen handel voeren in onze stad, maar die het pand als opbrengsteigendom aanhouden. Soms wonen deze eigenaars zelfs niet meer in Halle. Wij willen eigenaars er dan ook van overtuigen dat ondernemen in ons winkelkerngebied ook voor hen als eigenaar lonend is, maar enkel als zij eerst ook zelf water bij de wijn willen doen om de langdurige leegstand weg te werken. Wij willen de eigenaars blijven sensibiliseren en responsabiliseren. Heel in het bijzonder moet er consequent met eigenaars van leegstaande panden gesproken worden over hun bereidheid om winkels onder het pop-up-regime te verhuren, de etalages te laten bestickeren en de bewoonbaarheid van de bovenverdieping of achterliggende ruimte te verbeteren. Steeds vaker willen handelaars van buiten Halle immers kunnen werken én wonen in de stad, wat het noodzakelijk maakt dat de handelspanden zowel voor wonen als werken in orde zijn. Wij overwegen in dat kader opnieuw de invoering van een premie voor eigenaars die werken laten uitvoeren voor het wonen of werken boven de winkels. De stad kan hiervoor op haar beurt subsidies verkrijgen bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen, wat maakt dat de stad dus als doorgeefluik zou fungeren bij de toekenning en uitbetaling van deze subsidies.
 • In overleg met de eigenaars van leegstaande panden kan de stad bemiddelen over het tijdelijk gebruik en eventuele huurvoorwaarden van leegstaande panden. 
 • Het pop-up-decreet opent ontelbaar veel mogelijkheden voor een commerciële huur van korte duur. De stad heeft hierover een functie tot informeren en faciliteren. Het voorzien van pop-up-initiatieven heeft voor iedereen alleen maar voordelen. De stad moet verder folders ter beschikking stellen, die duidelijkheid geven over de toepasselijke pop-up-regelgeving en die makkelijk raadpleegbaar zijn voor geïnteresseerde (ver)huurders. De stad kan zich ertoe engageren om naar aanleiding van belangrijke handelsmomenten, zoals bijvoorbeeld de solden- of eindejaarsperiode, handelaars van buiten de stad aan te spreken om tijdens die periodes een pop- up-handel op te zetten in het centrum
 • De stad kan ook zelf bepaalde panden huren en ze ter beschikking stellen voor ‘sociale pop-up winkels’, waarbij de doelgroep onder begeleiding het opstarten van een winkel kan uitproberen of voor artistieke initatieven.
 • Een goede ruimtelijke planning is essentieel. Wij benadrukken de noodzaak van de clustering van handelsactiviteiten, zodat onze winkelkern compact maar duurzaam blijft. Dit is voor ons gekoppeld aan het verbod om binnen het compacte kerngebied handelszaken om te bouwen tot privéwoningen. 

EEN GOEDE MOBILITEIT EN PARKEERBELEID

 • Wij willen onze stad leefbaar én bereikbaar maken voor bewoners, handelaars en bezoekers. Bij het realiseren van deze doelstellingen staat het STOP-principe voorop. Dit betekent dat de prioriteit eerst naar de Stappers, dan Trappers (fiets), vervolgens Openbaar vervoer en pas dan naar Personenwagens gaat.  
 • De werken aan de Sint-Annabrug zijn intussen begonnen en creëren een belangrijke nieuwe as voor “zwakke weggebruikers” tussen Sint-Rochus/Buizingen en het centrum. 
 • Om de bezoekers vlot wegwijs te maken is er een bewegwijzeringsplan uitgewerkt. De parkings worden vanaf de grote invalswegen bewegwijzerd. In de binnenstad is er een voetgangersbewegwijzering voorzien, dat we goed up to date moeten houden.
 • De parkeercapaciteit is belangrijk voor de handelaars. Alle parkings moeten via aantrekkelijke (voet)wegen met het historisch centrum verbonden worden.
 • We moeten steeds meer inzetten op overdekte en veilige parkings voor fietsen. Veilige en overdekte fietsenstallingen zijn nodig om mensen te motiveren om zich met de fiets te verplaatsen. De stad onderzoekt op welke plaatsen dringend zulke parkings nodig zijn en rust het openbaar domein daarmee uit.
 • In de buurt van het zwembad is de grote voorstadsparking Nederhem  voorzien met een capaciteit van 173 wagens. Ook de nieuwe ontsluitingsweg aan de parking biedt zo’n 100 extra parkeerplaatsen. Er rijdt op drukke markt- en shoppingdagen een gratis pendelbusje tussen deze parkings en het centrum.
 • We gaan verder in overleg met Waterwegen & Zeekanaal om toestemming te krijgen om de ruimte tussen de Scheepswerfkaai en het kanaal  in te richten zodanig dat hier een bijkomende parkeercapaciteit kan aangeboden worden. 
 • Op middellange termijn worden de parkeerplaatsen in het centrum volledig herschikt. In het kader van een duurzame parkeervisie wensen we dat bezoekers die met de wagen naar het centrum komen maximaal aan de rand worden opgevangen. Binnen deze visie is er, voor diegene die in het centrum willen parkeren, een ondergrondse parking voorzien aan de Mgr. Scenciestraat ter hoogte van De Bres. Het grote voordeel van een ondergrondse parking is enerzijds dat we openbaar domein kunnen opwaarderen en anderzijds dat de parkeerplaatsen altijd bruikbaar zijn, dus ook als er markt of kermis is of als evenementen zoals carnaval plaatsvinden. 
 • Naast deze ondergrondse parking  wordt er een (al dan niet ondergrondse) parking voorzien aan de Suikerkaai (als nabestemming van het huidige stadsmagazijn) voor de bezoekers die uit de richting van Lembeek komen. De capaciteit van de Parking de Gooikenaar zal uitgebreid worden voor diegenen die uit het Pajottenland komen. Voor de bezoekers die uit de richting van Sint-Pieters-Leeuw, Essenbeek of Beersel komen zijn er parkings aan de Scheepswerfkaai en Nederhem voorzien.  De parkings Suikerkaai en Gooikenaar zijn bestemd voor langparkeren tegen een goedkoop (of gratis) tarief.
 • De parkeercapaciteit aan de Welkomstlaan blijft behouden.
 • In de omgeving van Nederhem plant de NMBS een parkeertoren met een capaciteit van 330 wagens, onder andere ter vervanging van de tijdelijke parkeerplaatsen rond Nederhem. 
 • Doorheen de stad wordt een aantal shop en go plaatsen voorzien. Dit zijn plaatsen waar maximaal een half uur geparkeerd mag worden. Dit is de tijd die nodig is om snel een boodschap te doen. 
 • Het vrachtverkeer wordt verder uit de autovrije straten geweerd.  Laden en lossen zal alleen nog mogelijk zijn op hiertoe voorziene plaatsen aan de rand van de voetgangerszone.
 • We onderzoeken of het invoeren van een ‘interventiekaart’ in zones met beperkte parkeerduur een oplossing kan zijn voor onderwijzend personeel of medische beroepen.

BEDRIJVEN

 • Bij het aansnijden van nieuwe bedrijfsterreinen voorzien we prioritair ruimte voor de herlocatie van zonevreemde bedrijven. Samenwerking met buurgemeenten kan leiden tot een regionaal aanbod.
 • We onderzoeken de mogelijkheid om bedrijven te sensibiliseren om de klimaatsvereisten op te volgen door thermografische luchtfoto’s ter beschikking te stellen om zo te visualiseren waar de warmte verloren gaat, met de bedoeling hieraan te verbeteren
 • Wij denken ook aan het uitvoeren van (gratis) energiescans voor bedrijven.
 • Bij stedelijke aanbestedingen of aankoop van goederen krijgen de lokale bedrijven gelijke kansen en wordt de contactlijst regelmatig bijgewerkt.
 • Wij willen de procedures en administratieve last tot een minimum herleiden door eenvoudige reglementen en procedures.
 • Wij willen nagaan of het recyclagepark ook kan opengesteld worden voor kleine zelfstandigen en ondernemers. 
 • Wij willen de bedrijven stimuleren om te zoeken naar alternatieve vormen van vervoer, waardoor de druk in de stad afneemt: shuttlediensten, bedrijfs- en schoolbussen, promoten van de elektrische fietsen, etc.

AANDACHTSPUTEN INZAKE TOEGANKELIJKHEID

 • Wij willen winkels sensibiliseren zodat ze bij hun inrichting rekening houden met personen met een beperking. Enkele tips hierbij zijn drempels wegwerken, voldoende draaicirkel voor rolstoelen in de winkel en de meest verkochte producten op de goede hoogte plaatsen.
 • Wij willen de horeca sensibiliseren zodat de etablissementen toegankelijk zijn voor iedereen. Enkele tips hierbij zijn onderrijdbare tafels, menu’s voor diabetici of personen die glutenvrije voeding nodig hebben en menu’s in groot lettertype.
 • Wij willen de handelaars sensibiliseren zodat ze hun reclameborden op de stoepen zodanig plaatsen dat er voldoende doorgang is voor oa. rolstoelgebruikers, rollators, kinderkoetsen, etc.
 • Voor de horeca en handelaars willen we een toegankelijkheidslabel invoeren (eventueel gekoppeld aan een eenmalige premie).