← Alle standpunten

Landbouw

 • Wij voorzien ontwikkelingskansen voor land- en tuinbouw.
 • Bij de ruimtelijke planning kunnen we een ‘landbouwtoets’ invoeren, die nagaat welk effect een beslissing kan hebben op de land- en tuinbouwsector.
 • Wij ondersteunen de lokale land- en tuinbouwbouwsector:
 • Wij dragen een lokale afzetmarkt (zoals bijvoorbeeld een maandelijkse boerenmarkt) een warm hart toe.
 • Wij stimuleren initiatieven zoals bioboerderijen, plukboerderijen, etc.
 • Wij stellen ongebruikte gronden van de stad ter beschikking van de sector als daar een maatschappelijke meerwaarde mee gepaard kan gaan.
 • Wij verplichten aannemers van werken om tevoren met landbouwers contact op te nemen over de uit te voeren werkzaamheden.
 • Wij onderhouden de bestaande landelijke wegen goed en regelmatig.
 • Wij houden bij het aanleggen van landelijke wegeninfrastructuur rekening met de omvang van landbouwmachines.
 • We gaan na hoe landbouwers kunnen ingeschakeld worden bij het onderhoud van de stedelijke wegeninfrastructuur, zoals dat momenteel al voor het ruimen van sneeuw gebeurt. 
 • We weren sluipverkeer op de landelijke wegen.
 • We gaan na of we een goed functionerend landbouwloket kunnen organiseren (eventueel in samenwerking met andere gemeenten).
 • We gaan in dialoog met de land -en tuinbouwsector. We verzekeren inspraak via Gecoro en we betrekken de zelfstandige ondernemers in het beleid via informatie- en inspraakmomenten.
 • We scheppen een verbredingskader voor land- en tuinbouwbedrijven:
  • Bvb. inzetten op agro toerisme in combinatie met het bestaande toeristische aanbod.
  • Bvb. nagaan of er een lokaal boerenverkooppunt kan georganiseerd worden.
  • Door een vergunningskader hiervoor op te zetten
 • We zetten actief in op de positieve beeldvorming rond land- en tuinbouw:
  • Waarbij de consument het juiste beeld krijgt via informatie van de land- en tuinbouw
  • Waarbij consumenten het belang bijgebracht wordt hoe waardevol en kwaliteitsvol lokale producten zijn
 • We brengen alle boeren- en andere actoren binnen de korte keten samen in één ontmoetingsruimte, zulks samen met de OXFAM Wereldwinkels. In deze ruimte moet er plaats zijn voor ontmoeting, handel, sensibilisering, educatie, sociale actie en ontspanning.
 • Voor tuin- en landbouwers die het moeilijk hebben, schakelen we “boeren op een kruispunt” in als partner om hen te ondersteunen.
 • We stimuleren dat burgers hun eigen voedingsgewassen telen en we promoten de aanleg van volkstuinen.