← Alle standpunten

Jeugd en Jongeren

WIJ ONDERSTEUNEN ONZE KINDEREN EN JONGEREN ALS VOLGT:

 • Het bestaan van en de samenwerking met de Jeugdraad is essentieel. De Jeugdraad moet wel meer zijn dan een “werkingsraad” en moet echt op het beleid kunnen wegen door voorstellen te doen en inspraak te hebben in projecten.
 • Wij ondersteunen de werking van de jeugdverenigingen financieel en logistiek. De bestaande subsidiereglementen volstaan daartoe.
 • Wij ondersteunen de vormingen van onze jeugdwerkers. Wij dragen niet alleen bij voor opleidingen tot (hoofd)animator en fuifcoach, maar voor alle opleidingen die een meerwaarde hebben voor het jeugdwerk in onze stad.
 • Wij ondersteunen de renovatie en/of vernieuwing van de infrastructuur van jeugdverenigingen via gerichte subdisies “bouwen en verbouwen”. Wij helpen hen ook bij belangrijke aspecten van het onderhoud van hun lokalen of gebouwen, bijvoorbeeld wat brandveiligheid betreft.
 • Wij geven workshops en info-avonden over thema’s die nuttig of bruikbaar zijn voor jeugdverenigingen, zoals EHBO, preventie, de regels binnen het fuifbeleid, etc.
 • Wij bieden studeerfaciliteiten aan tijdens de blokperiode via de “Blokspot”, die gedurende drie zittijden beschikbaar is voor de studerende jeugd (december/januari – mei/juni – augustus). De stad biedt hier een rustige ruimte aan, samen met water, koffie, thee, soep en WIFI. Er wordt ook een ontspanningsruimte voorzien. De Blokspot heeft erg ruime openingsuren, nl. elke dag van 8u tot 22u.
 • Wij houden de jeugd- en fuifinfrastructuur op peil en maken deze zo ruim mogelijk toegankelijk. Met “De Kazerne” beschikken we over een zeer geschikte en goed uitgeruste fuifzaal. Dit betekent evenwel niet dat er niet op andere plaatsen ook nog nood is aan een plaats om te fuiven. De stad moet daar flexibel tegenover staan.
 • Wij onderzoeken de behoefte aan en eventuele realisatie van een jeugdherberg in Halle, eventueel in samenwerking met andere partners.
 • Wij hebben een jeugdopbouwwerker die als brugfiguur dient tussen jongeren en de vrijetijds- en welzijnsactoren in de stad.
 • Wij willen maximaal inzet tonen voor kinderen en jongeren met een beperking en de activiteiten die doorgaan in de stad, zoals evenementen en festivals, ook voor hen helemaal toegankelijk te maken.
 • Wij zetten in op de betrokkenheid van kansarme kinderen en jongeren bij de werking van jeugdverenigingen. Wij willen kansarmoede bestrijden bij kinderen en jongeren door de armoedecirkel te doorbreken. Dat kan via individuele begeleiding, door hen te stimuleren deel te nemen aan buitenschoolse activiteiten, door hen via de Kom!Pas in bestaande jeugdverenigingen te laten deelnemen, etc.
 • Wij bieden allerhande weekend- en/of avondcursussen aan, die een meerwaarde zijn voor jonge mensen met oog op hun studie- of jobkeuze. Denk bijvoorbeeld maar aan een cursus “coding” om jongeren vlotter toe te leiden naar de IT-sector.
 • Wij gaan na of het opportuun is om het “Jeugdcentrum Stroppen” samen met de vzw die eigenaar is van het terrein verder uit te bouwen tot een groter recreatief centrum. Dit zou kunnen bestaan uit een uitgebreide speeltuin, units voor kinderopvang, een gedeeltelijke ombouw tot jeugdherberg, een plaats om zomerkampen van de jeugd te ontvangen, een voetbalveld en evenementenweide en de eventuele bijbouw van conciërgeverblijf.

WIJ VOORZIEN ACTIVITEITEN EN SPEL VOOR ONZE KINDEREN EN JONGEREN

 • Wij willen de bestaande activiteiten en evenementen behouden en verder ondersteunen. Wij denken dan o.a. aan de Warandedag, Zennefeest, Buitenspeeldag, Samenspeeldag, Kunsten b(i)os des arts, workshops en voorleesfeestjes in de bib, Jeugdboekenweek, Toernee Kadee, Zuiddag, Valentijsbal, , Lokale Helden, Zennetoer, etc. Deze moeten nog ruimer bekend gemaakt worden bij ouders, grootouders en jeugdverenigingen.
 • De succesvolle “openstratendag” kan terugkeren naar de stad op voorwaarde dat er een actieve inbreng en ondersteuning is van de (jeugd)verenigingen zelf en dat het evenement niet enkel vanuit de stadsdiensten getrokken en georganiseerd moet worden.
 • Wij onderzoeken of er een jeugdbeweging kan opgestart worden voor kinderen en jongeren met een beperking.
 • Wij motiveren tegelijk alle jeugdverenigingen om zo inclusief mogelijk te werken en de Kom!Pas toe te passen op de jeugdvereniging. 
 • Onze tieners kunnen zich tijdens alle schoolvakanties, met uitzondering van de kerstvakantie, uitleven in de tienerwerking SWAP, die moet blijven groeien.
 • De stad ondersteunt Jeugdhuis Eenders en past de werking daarvan regelmatig aan op basis van de noden en vragen van de jeugd die er tijd spendeert. Bijzondere aandacht voor het gebouw is daarbij ook noodzakelijk.
 • De stad ondersteunt Festiv’Halle en Spectakulo via financiële en logistieke steun. Nieuwe initiatieven zoals Skallyfest krijgen alle kansen om te tonen dat ze een meerwaarde betekenen voor de stad.
 • Wij moedigen initiatieven zoals Pand1500, Pand1502 en Pand356 aan en wij bieden hen ondersteuning via financiële en logistieke weg. Als de financiën dat toelaten, kan de stad een  locatie aanbieden aan deze initiatieven die op lange termijn open kan blijven, zodat er een permanente werking kan ontwikkeld worden. Wij erkennen dat er bij de jeugd behoeften zijn die momenteel door de stad niet worden ingevuld en die met dergelijke projecten wél een invulling krijgen. Hiermee kan de “oudere jeugd” opnieuw haar gading kan vinden in onze stad. Bovendien worden er in dergelijke projecten waardevolle samenwerkingen opgezet tussen verschillende (boven)lokale verenigingen.
 • De stad ondersteunt speelplein Don Bosco via financiële en logistieke steun en heeft aandacht voor de bijzondere moeilijkheden die zich stellen in de werking doordat de paters Halle verlaten hebben.
 • De stad werkt verder aan het stedelijk speelplein Joepie. Uit alle cijfers blijkt dat deze werking blijft groeien. De werkingsmiddelen zullen bijgevolg parallel met het aantal kinderen moeten toenemen. We moeten ook op een permanente en duurzame manier meer plaats voorzien op het speelplein, bijvoorbeeld via de bouw van een extra verdieping op het bestaande gebouw, de uitbreiding van het bestaande gebouw op het gelijkvloers of het vinden van een extra locatie. Het speelplein werkt haar inclusieve werking verder uit.
 • De mobiele speelpleinwerking blijft bestaan en wordt gestaag uitgebouwd. Het doel hiervan is dat kinderen in hun eigen straat buiten spelen onder begeleiding van twee animatoren, die hen speelimpulsen geven en leuke spelletjes aanleren.
 • We hebben in den Ast een belevingsparcours voor kinderen en een specifiek aanbod voor kinderen in de krokus- en herfstvakantie.
 • Jong muzikaal talent vindt in repetitieruimte STIX een plek waar ze goedkoop en zonder overlast kunnen repeteren. Dit wordt veel gebruikt en moet verder ondersteund worden.
 • Elke buurt heeft een eigen speeltuin of speelruimte. De bestaande speeltuinen worden regelmatig en goed onderhouden en worden tijdig vervangen. De stad maakt daartoe een “speeltuinenplan” op, waarin de fasering van alle onderhouds- en vervangingswerken opgenomen zijn. Inspraak is essentieel vooraleer een speeltuin aangelegd of vervangen wordt.
 • Bij de aanleg of vervanging van speeltoestellen wordt rekening gehouden met speeltoestellen voor kinderen met een beperking, zodat zij ook op verschillende speeltuinen terecht kunnen.
 • Er is een speeltuin nodig in Breedhout en op de sociale campus (Nederhem). Deze moeten zo snel mogelijk aan de start van de legislatuur gerealiseerd worden. Ook op oud-Rodenem is een uitgeruste speelruimte gewenst.
 • De speelschatkaart brengt alle openbare speelruimte op het grondgebied van de stad in kaart. Deze wordt actueel gehouden en wordt zowel offline als online ruim ter beschikking gesteld.
 • De stad int een “speelweefselbijdrage”, waarbij bij de bouw van nieuwe woningen door de bouwheer een vergoeding wordt betaald om speelruimte mee in te richten.
 • Wij willen ook leuke en stimulerende speelelementen voorzien op het openbaar domein, op pleintjes en eventueel in winkelstraten.

WIJ BESCHERMEN ONZE KINDEREN EN JONGEREN ALS VOLGT:

 • Door intensief samen te werken met het JAC, dat momenteel gelegen is in het jeugdontmoetingscentrum, en waar jongeren met al hun problemen terecht kunnen.
 • Door de jeugd te informeren over de internetproblematieken, door preventie-activiteiten te organiseren samen met de scholen en politie, door in te zetten op naschoolse activiteiten,  door de  inzet van onze jeugdopbouwwerker en om jongeren toe te leiden naar de juiste partners voor vrije tijd, welzijn en naar Habbekrats en de buurthuizen.
 • Door bij elk festival, evenement of concert oordopjes te voorzien en ter beschikking te stellen.
 • Door het dragen van fluohesjes van jonge fietsers te stimuleren en dit samen met de scholen uit te werken.
 • Door actief in te zetten op de verkeersveiligheid rond de scholen. De meest prioritaire punten daarbij zijn voor ons:
  • De onveiligheid aan het kruispunt van de Ninoofsesteenweg met de A. Demaeghtlaan proberen te verbeteren via nog meer politiecontroles of infrastuctuurwerken in samenwerking met het Vlaams gewest.
  • Een herinrichting van de omgeving rond de school Don Bosco.
  • De heraanleg van de Heerweg in Lembeek.
  • De heraanleg van de Jean Jacminstraat
  • Een grondige evaluatie van de verkeerssituatie op proef in de J. Liekensstraat in Buizingen.
  • Zoveel mogelijk straten aan de scholen worden omgezet in fietsstraten of schoolstraten.
  • Door aan scholen te vragen meer in- en uitgangen te openen bij het begin en einde van de schooldag, om zo het aantal jongeren meer te spreiden over het stratenpatroon.

WIJ LUISTEREN NAAR ONZE KINDEREN EN JONGEREN

 • De Jeugdraad is een volwaardig inspraakorgaan en moet echt op het beleid kunnen wegen door voorstellen te doen en inspraak te hebben in projecten.
 • Voor concrete projecten wordt er een “ad hoc-inspraak” georganiseerd, waarbij de belanghebbende kinderen en jongeren betrokken worden. Denk bijvoorbeeld aan inspraak van de omwonende kinderen, nabij gelegen jeugdbewegingen, scholen en sportverenigingen bij de aanleg van een speeltuin of speelruimte.
 • Wij maken in navolging van de stadsmonitor een jeugdmonitor voor de meerjarenplannen 2019–2024. Uit deze bevraging moet blijken waar de noden bij de jeugd zich specifiek bevinden. 
 • Wij willen de leerlingenraden meer betrekken bij het (jongeren)beleid van de stad. 
 • Wij willen een planningsinstrument ontwikkelen waarbij jongeren inspraak krijgen en hun visie op kindvriendelijke stad effectief kunnen inbrengen in het beleid.
 • Jongeren zijn vaak meer dan vroeger geëngageerd rond klimaat en milieu. Dit is een opportuniteit die we moeten benutten. We moeten ook via onze jeugdverenigingen inzetten op de sensibilisering van de jeugd met betrekking tot zwerfvuil, huisvuil, recyclage en het klimaat. Dit gebeurt nu bijvoorbeeld al via de actie “duurzaam op kamp”, wat nog op vele andere vlakken kan worden uitgewerkt.

WIJ VERBETEREN DE COMMUNICATIE VOOR EN DOOR ONZE KINDEREN EN JONGEREN

 • Op de website www.kindvriendelijkhalle.be wordt alle kerninformatie voor en door kinderen en jongeren gebundeld, zoals o.a. antwoorden op de volgende vragen:
  • Waar zijn jeugdverenigingen actief?
  • Waar gaan toffe evenementen of speeldagen door?
  • Waar is het speelplein?
  • Waar is kinderopvang beschikbaar?
  • Wat doet Habbekras en wat betekent dit voor kinderen?
  • Waar zijn onze speeltuinen te vinden?
  • Welke fuifzalen zijn er en hoe werkt dat?
  • Hoe werken speelstraten?
 • We richten een digitaal kindloket op, dat tot doel heeft om een goed overzicht te geven van het bestaande aanbod voor en de rechten van de kinderen. 
 • Er wordt een toeristisch stadsplan en digitale nieuwsbrief ontworpen dat specifiek gericht is op het aanbod voor kinderen en jongeren. 

WIJ MAKEN HET LABEL KINDVRIENDELIJKE STAD WAAR

 • Een kindvriendelijke stad is een stad waar bij alle beslissingen voorafgaand een toetsing gebeurt aan het welzijn van de jongsten uit onze samenleving. Wat goed is voor hen, is volgens ons ook goed voor hun (groot)ouders. Op die manier maken we een duurzame, toegankelijke en begrijpbare samenleving, die voor iedereen aangenaam is en die op lange termijn loont.
 • Wij willen het volledige actieplan verder uitvoeren, dat gekoppeld is aan het behalen van het label ‘kindvriendelijke stad’. De stad moet het label binnen zes jaar opnieuw behalen. Het actieplan en alle concrete maatregelen zijn te vinden via www.kindvriendelijkhalle.be 
 • Het belangrijkste beleidspunt hieruit is voor ons dat de visie op kindvriendelijkheid moet worden vertaald in een instrument dat de stadsdiensten moeten gebruiken bij het uitwerken van projecten, plannen en acties, om te kunnen toetsen of deze aandacht hebben voor kindvriendelijkheid. Bij de heraanleg van het openbaar domein en bij grote projecten en locaties die een grote impact hebben op kinderen en jongeren (zoals bijvoorbeeld de aanleg van grote recreatieve zones, schoolomgevingen, etc.) wordt volledige en tijdige inspraak van kinderen en jongeren gegarandeerd via een tool die de stad ontwikkelt.