← Alle standpunten

Integratie

ALGEMENE PRINCIPES VOOR HET INTEGRATIEBELEID VAN DE STAD

 • Halle is een gastvrije stad in Europa en in de Wereld, waar ook mensen met een andere achtergrond en vluchtelingen hun plaats kunnen hebben.
 • Integratie loopt vanuit het principe dat alle stadsburgers gelijk zijn. Dat betekent natuurlijk ook dat iedereen zich moet houden aan de plichten die binnen onze maatschappij bestaan.
 • Integratie loopt als een rode draad doorheen heel wat beleidsvormen. Er dient dus in iedere aparte beleidsvorm aandacht voor te zijn, bvb:. aanleren Nederlands, tewerkstelling, wonen, onderwijs, sport, cultuur, opleiding, etc.

POSITIEVE BEELDVORMING

 • Wij willen de diversiteit in de stad vanuit een positieve beeldvorming benaderen, zodat de samenleving er beter van wordt. Wij doen dit o.a. door:
  • Een goede samenwerking met andere vrijwilligers op de domeinen van cultuur, handel, sport, economie, zorg, etc.
  • Te blijven inzetten op buurtwerking, bijvoorbeeld door nieuw publiek naar de eetavonden te trekken.
  • Sterke of inspirerende persoonlijkheden in de picture te zetten om anderen te inspireren, bijvoorbeeld door via “Info Halle” de verhalen van vluchtelingen te belichten.
  • Halle als een stad van alle culturen te beschouwen, maar geen sterotypering te versterken door ‘mensen te tonen als trofee van hun cultuur’. Wij willen wek de gelaagdheid van iemands persoonlijkheid tonen. 

LOKAAL ONTHAALBELEID:

 • Onze inwoners kunnen een soort van “peterschap” opnemen en nieuwkomers coachen zodat ze vlot hun weg vinden in de stad.
 • Het onthaal van nieuwe inwoners gebeurt op een vlotte en positieve manier. Nieuwe inwoners worden ontvangen op de “dag van de nieuwe inwoners” en krijgen bij hun aanmelding op het stadhuis een welkomstpakket met alle relevante informatie.

WERK MAKEN VAN EEN LOKAAL ANTIRACISMEBELEID:

 • Wij hanteren nultolerantie inzake racisme en discriminatie. Dat geldt voor:
  • Ons eigen personeelsbeleid en het personeel van de hulpdiensten
  • Op vlak van de huisvestingsmarkt
  • Op vlak van de arbeidsmarkt
 • In de communicatie en beeldvorming van de stad worden kwetsende stigmatiserende woorden vermeden.
 • De stad sluit zich aan bij het netwerk van Europese steden tegen racisme (European Coalition of Cities Against Racism) en de stad ondertekent het 10 punten actieplan van de ECCAR, dat nadien wordt uitgevoerd.
 • De stad werkt samen met Unia, de onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert, desgevallend via een meldpunt op het stadhuis.
 • Wij sensibiliseren en stimuleren onze verenigingen om hun werking open te stellen voor mensen met een beperking en nieuwkomers met andere culturele achtergronden.
 • Wij gaan na of er een nieuwe vereniging tot stand kan komen rond inburgeringsinitiatieven.

INTEGRATIE IN HET VRIJE TIJDSGEBEUREN:

 • Wij zetten in op de betrokkenheid van kansarme kinderen en jongeren bij de werking van jeugdverenigingen. Wij willen kansarmoede bestrijden bij kinderen en jongeren door de armoedecirkel te doorbreken. Dat kan via individuele begeleiding, door hen te stimuleren deel te nemen aan buitenschoolse activiteiten, door hen via de Kom!Pas in bestaande jeugdverenigingen te laten deelnemen, etc.
 • CC ’t Vondel houdt in de programmatie rekening met activiteiten die taalondersteunend zijn voor personen die de Nederlandse taal weinig machtig zijn. Het Vondel voorziet een gevarieerd cultureel aanbod, dat interessant is voor alle doelgroepen.
 • De bibliotheek helpt mee bij de integratie:

 • Er is in de bib een taalpunt voor jongeren. Dit is een plek waar anderstalige jongeren alle materiaal ter beschikking krijgen om Nederlands te lezen: boeken, kranten, luisterboeken, lessen, Nederlandstalige dvd’s en cd’s, computers met taaloefeningen. Je vindt hier ook ondersteunend materiaal voor leerkrachten
 • Met het project “Boekenstoet” gaan vrijwilligers bij kwetsbare gezinnen aan huis voorlezen aan jonge kinderen.
 • Aangepaste leesboeken voor senioren en een bibliotheek aan huis voor kwetsbare groepen zijn nodig.

INTEGRATIE IN HET ONDERWIJS:

 • Zie hiervoor het programmapunt “flankerend onderwijs”.

INTEGRATIE VAN VOLWASSENEN VIA HET VOLWASSENENONDERWIJS: 

 • Wij willen de samenwerkingen met het Centrum voor Basiseducatie en het GLTT bestendigen, promoten en zo het volwassenenonderwijs drempelverlagend maken.
 • Toeleiders kunnen nieuwkomers begeleiden naar bepaalde onderwijsactiviteiten of de les.
 • Wij kunnen voor volwassenen onderwijs voorzien tijdens de schooluren van de kinderen.
 • Wij kunnen voor volwassenen kinderopvang voorzien tijdens de uren van de lessen.
 • Wij wille het volwassenonderwijs toegankelijk maken voor mensen zonder onderwijservaring.
 • Wij willen de relatief lange wachtlijsten wegwerken bij taalcursussen en andere specifieke opleidingen voor volwassenen.

ONZE INTEGRATIEAMBTENAAR:

 • Zorgt voor goede samenwerkingsakkoorden met diverse verenigingen zoals Groep Intro, Cafe Com’Binne, etc.
 • Zorgt voor een goede samenwerking met vzw PIN en hun toeleiders die nieuwkomers begeleiden.
 • Zorgt voor de samenwerking met en ondersteuning van de Integratieraad.
 • Zorgt voor de samenwerking met de deskundige vreemdelingen en legt de relevante interne linken. 
 • Heeft voldoende kennis van de projecten inzake Buurtwerk en Habbekras, die de integratie met concrete acties en vormingen ondersteunen.
 • Vindt taal en maatschappelijke oriëntering van de nieuwkomers een belangrijke prioritiet bij inburgering en focust daarop in het beleid.

NEDERLANDS LEREN:

 • De OKAN klassen (= onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers) zorgen voor de opvang van pas aangekomen kinderen, zodat ze in het in het gewone onderwijslandschap geïntegreerd kunnen worden en de taal aanleren. Dit gebeurt in samenwerking met een aantal privé initiatieven zoals “School zonder grenzen”, waarbij vrijwilligers de scholen bijstaan in de OKAN klassen. Vanuit het LOP wordt de starterskit aangeboden aan leerkrachten die werken met OKAN-kinderen. Hierin vind je o.a. het groeiboek, een pictogrammenwoordenboek en heel veel materiaal en tips.
 • Wij voorzien taalcursussen samen met het Huis van het Nederlands, het Centrum voor Basiseducatie en het GLTT.
 • Vanuit het schoolopbouwwerk bestaan een aantal zeer waardevolle initiatieven:

 • De Babbelbox, waarbij ouders en kinderen één keer per maand samen enkel in het Nederlands met elkaar omgaan en ook samen activiteiten doen zoals een bezoek aan de bibliotheek, nieuwe hobby’s ontdekken, voorleesmomenten bijwonen, uitstappen doen, etc.
 • De Babbelspelen, waarbij kinderen om de twee weken spelenderwijs Nederlands leren.
 • Halle Talen”, waarbij kinderen tijdens de zomer een taalbad krijgen om de kennis van het Nederlands tijdens de vakantie te onderhouden of bij te schaven.

 • Vanuit de BIB ondersteunen wij het taalpunt, de vele voorleesmomenten en het voorleesproject ‘de boekenbende’.
 • Vanuit het OCMW is een halftijdse kracht aanwezig die Nederlandse taallessen geeft om op die manier de wachttijden in te korten.
 • Wij geloven sterk in ‘café combinne’, waar “hands on” het Nederlands wordt geoefend.
 • De onthaalbrochures van de Stad Halle leiden nieuwkomers toe naar taalcursussen.
 • Het project “Nederlands onder de zon” is waardevol als ontmoetingsplaats tussen autochtonen en allochtonen.
 • Op gebied van taalintegratie zijn er momenteel diverse spelers en aanbieders. Misschien kunnen de coördinatie en samenwerking tussen deze aanbieders geoptimaliseerd worden om in samenspraak nieuwe initiatieven te ontwikkelen om het Nederlands nog beter te promoten