← Alle standpunten

Inspraak

 • Wij houden regelmatig bevragingen en enquêtes om de mening van onze inwoners te kennen. Wij doen dit omdat participatie sterkere en meer gedragen oplossingen biedt. Om de drie jaar wordt in dat kader de ‘stadsmonitor’ gehouden en vernieuwd. Deze enquête informeert het bestuur over wat er leeft bij de bevolking en geeft desgevallend aanleiding tot de bijsturing van het beleid. 
 • Wij respecteren de inbreng van onze 12 adviesraden. Deze raden hebben tot taak advies uit te brengen over bepaalde toekomstige beslissingen. Ze hebben ook het recht op vraagstelling. Deze adviezen worden ernstig genomen en kunnen beslissingen beïnvloeden. Zorgen dat de raden onderling een band hebben. Wij wensen een bijkomende adviesraad rond toegankelijkheid op te starten. Wij wensen meer overleg en samenwerking tussen de diverse adviesraden te organiseren.
 • Wij onderzoeken al uw meldingen en klachten. Via de meldingskaart of de website kan iedereen meldingen of klachten doorgeven. Elk van deze meldingen wordt onderzocht en zo mogelijk snel opgelost. We willen een online trackingsysteem voor klachten uitbouwen, zodat de indiener van de meding of klacht die zelf kan opvolgen.
 • Wij willen de burger meer betrekken bij de beleidsvorming, maar beseffen dat dit een grote uitdaging is. Wij willen een inclusieve en representatieve besluitvorming op alle niveaus gearanderen. Dus zetten we in de eerste plaats in op sociale cohesie met een doelgericht participatiebeleid en oog voor burgerinititatieven.
 • De bestaande inspraakkanalen zijn o.a. de meldingsfiches, de adviesraden, de hoorzittingen en infoavonden en de vergaderingen met het ‘middenveld’ en de diverse verenigingen die op ons grondgebied actief zijn, afhankelijk van het onderwerp. Die zaken moeten in waarde gehouden worden.
 • We willen daarnaast een digitaal overlegplatform ontwikkelen, waar de burger bij het beleid betrokken wordt, zoals bijvoorbeeld:

 • Een interactief brainstormplatform (“Hallelabs”), waar de burger zijn mening en suggesties kwijt kan over geplande of toekomstige of gewenste initiatieven.
 • Een interactief wijk-, stads- en/of burgerplatform, waarop meldingen kunnen gedaan worden uit de wijk, of suggesties tot initiatieven. Wij onderzoeken of een wijk- of dorpsraad met afgevaardigden uit diverse wijken als overlegorgaan een meerwaarde zou hebben. Buurtinitiatieven zijn belangrijk om de betrokkenheid van de burgers bij projecten te waarborgen en een symbiose te scheppen.
 • Een digitaal platform “Halle helpt”, waarbij vraag en aanbod van vrijwilligerswerk samen worden gebracht en waar een soort van deeleconomie gecreëerd wordt.

 • Inwoners worden gemotiveerd en ondersteund om hun recht op inspraak en betrokkenheid uit te oefenen. Dit geldt voor iedereen, maar zeker voor specifieke groepen, zoals etnisch culturele minderheden, toeleiding via de vzw “Open armen”, de mensen onder het begeleid wonen, etc.
 • Wij informeren de bevolking over belangrijke werken omdat we onze inwoners nauw willen betrekken bij grote infrastructuurwerken, zodat ze gepaste inspraak kunnen geven:

 • Van bij de aanvang van grote projecten wordt inspraak georganiseerd voor alle betrokkenen. De betrokkenen worden per project bepaald. Dit kan zijn een straat, een ruime omgeving of de volledige stad zijn.
 • Afhankelijk van de belangrijkheid van de informatie wordt de betrokken bevolking geïnformeerd via informatievergaderingen, bewonersbrieven, online communicatie, gerichte e-mails, etc.
 • Bij inspraakronden rond grote projecten moeten de belangrijke opmerkingen van de burgers ofwel mee opgenomen en uitgevoerd worden, ofwel openbaar weerlegd worden op een gemotiveerde wijze.

 • Wij maken gebruik van alle mogelijkheden om iedereen te informeren en in het beleid te laten participeren:

 • Papieren informatie blijft behouden, maar tegelijk wordt er meer ingezet op digitale informatie. Een online inwonersplatform kan daartoe een goede tool zijn, op voorwaarde dat onze inwoners hun weg daarnaar vinden en het platform makkelijk bruikbaar is.
 • De informatie via INFO Halle blijft gewaarborgd en is ook digitaal toegankelijk.
 • De tweewekelijkse stadsberichten die iedere inwoner in de bus krijgt via ‘Rondom’ blijven bestaan.
 • De online nieuwsbrief van de stad blijft bestaan. Deze wordt toegestuurd naar de inwoners die zich daarvoor inschreven.
 • De website van de stad wordt steeds klantvriendelijker en communicatiever gemaakt. Wij zorgen ervoor dat het label “any surfer” behouden blijft, zodat de stadsinfo bereikbaar is voor personen met of zonder beperking.
 • Informatie over sociale aangelegenheden worden via het Sociaal Huis en de diverse antenneposten van het LSB op een laagdrempelige manier verstrekt (zie ook kernwoord “LSB” in ons programma).
 • Op de stadswebsite zijn de verslagen van de openbare vergaderingen zoals de gemeenteraad, commissies en adviesraden vlot te consulteren.
 • De stadsapplicatie verder uitbreiden.
 • Eén duidelijke “hashtag” is nuttig in alle communicatie, zodat mensen alle relevante info ook aan de hand daarvann makkelijk kunnen vinden.
 • Wij willen de e-loketten vanaf de smartphone bereikbaar maken om documenten op te vragen, zaken te melden en afspraken met de diensten te maken. Dit moet steeds gekoppeld worden aan de elektronische identiteitskaart, zodat de veiligheid van de informatie gewaarborgd is.