← Alle standpunten

Groen

 • Wij willen geen open ruimte innemen en de bestaande open ruimte in Halle, Lembeek, Buizingen, Essenbeek en Breedhout bewaren. Wij volgen de visie van de Vlaamse overheid, die pleit voor inbreiding met behoud van het groen. Zie hiervoor ook ons programmapunt “ruimtelijke ordening”.
 • Wij maken een waterplan voor het grondige en regelmatige onderhoud van onze waterlopen en waarin het effect van waterbuffers in landbouwgebieden wordt voorzien.
 • Wij bevorderen de biodiversiteit via de “koesterprojecten” en het plan Boommarter.
 • Wij stimuleren en financieren de groendaken, geveltuintjes en ecotuinen bij onze inwoners. Wij geven als overheid zelf het goede voorbeeld.
 • We worden een ‘groen-blauwe stad’ (een groene stad met wateraccenten)
  • Het verhaal van het Landschapspark is daarbij het grootste project, waarbij een groen lint getrokken wordt doorheen het hart van Halle-centrum.
  • We maken hierbij ook een inventaris van het groen en blauw (wateraccenten) in de stad.
  • We voorzien voldoende ruimte voor natuurstroken en waterpartijen om tot een duurzame stad te komen waar het goed is om wonen.
  • We zetten in op meer waterbeleving op en rond het kanaal.
  • Wij gaan voor de verdere ontwikkeling en uitbreiding van het Warandepark. Wij willen daarbij de verbinding maken tussen het Warandepark en de vijver van Essenbeek, die de stad moet aankopen.
  • We streven ernaar dat groen en blauw voldoende ruimte krijgen om ten volle de ecosystemendiensten die ze moeten vervullen te kunnen waar maken.
  • We doen aan bosuitbreiding onder diverse vormen en samen met verschillende partners: speelbossen (vb. uitbreiding speelbos Zavelput), geboortebossen, CO2 bossen, energiebossen, vredesbossen, sneukelhagen en smulbosranden.
  • De bebouwde omgevingen van onze stad (en deelgemeenten) proberen we voor 25% van de oppervlakte meer groen of blauw te maken.__ Praktisch betekent dit:**
   • Meer groene kernen in ons stadscentrum: de realisatie van het Landschapspark, geveltuintjes, groendaken, de renovatie van het Albertpark, de opwaardering en uitbouw van het Zennepad en waar mogelijk worden er kleine parkjes aangelegd.
   • Een nieuw stadspark op Nederhem
   • De bestaande openbare ruimten in de stad ombouwen tot openbaar groen en parken: er is reeds genoeg gebouwd.
   • Promoten van groene schoolomgevingen
   • Opnieuw een wedstrijd ‘mooiste tuinen’ opzetten om dit te stimuleren, evenals de promotie en financiële ondersteuning van gevelbebloeming.
 • Voor bedrijventerreinen stellen we als overheid volgende punten voor:
  • Bescherming van de natuurgebieden.
  • Een maximaal behoud van bossen in onze omgeving
  • In de stedenbouwkundige vergunningen wordt de ontbossing tegengegaan. In ieder geval moet het bosareaal in evenwicht blijven.
 • Wij beheren het groen via afdwingbare nieuwe planologie:
  • We stellen een boombeheerplan op, waarin de krachtlijnen van onze visie inzake bosbeheer, bomen in straten, groenzones en parken duidelijk worden.
  • Wij zorgen op vlak van ruimtelijke ordening dat de open ruimte niet wordt aangetast (inbreiding) en de groen long rondom Halle intact blijft. We moedigen daarvoor de  vernieuwing van de bebouwde ruimte aan, waardoor het ruimtelijk rendement verhoogd kan worden.
  • We stellen duidelijke richtlijnen en actieplannen op voor aannemers en andere ontwikkelaars, wanneer ze werken uitvoeren zodat  de schade aan bomen, struiken en groen kan vermeden worden. In geen geval kan er gerooid of gesnoeid worden tijdens het broedseizoen.
  • We werken een communicatieplan uit wanneer er beheerwerken aan bomen of struiken op het publieke domein gebeuren.
  • We promoten natuurlijk tuinbeheer, waarmee we honderden nieuwe natuurgebiedjes in onze stad kunnen krijgen.
 • We stimuleren en ondersteunen privé eigenaars om hun bos (of een deel ervan) ook toegankelijk te maken voor publiek.
 • Wij ondersteunen en financieren verschillende projecten van natuurontwikkeling, samen met belangrijke partnerorganisaties zoals Natuurpunt en Regionaal Landschap, waaronder:
  • Plan Boommarter.
  • De verdere ontwikkeling en uitbreiding van het Warandepark en de verbinding maken tussen het park en de vijver van Essenbeek, die de stad aankoopt.
  • De ontwikkeling en uitvoering van het Landschapspark en de vernieuwing van het Albertpark. De beelden in het Albertpark moeten goed onderhouden worden. De banken worden vernieuwd en de vuilbakken worden naast de banken geplaatst. Het rode grint wordt vervangen door een andere ondergrond, zodat bij regen de schoenen niet helemaal rood besmeurd zijn.
 • Bij de renovatie van stadspatrimonium besteden we de nodige aandacht aan de aanwezige fauna, zoals de kerkuil, vleermuis, slechtvalk, etc.
 • We beschermen het Hallerbos tegen de negatieve kant van de toeristische aandacht tijdens het bluebell-seizoen.