← Alle standpunten

Gezondheid

ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN

 • Halle is sinds februari 2018 als pilootgemeente betrokken bij de oprichting van SEL (= Samenwerkingsinitiatief Eerstelijns Gezondheidszorg), waarin de stad en het OCMW de regie voeren. Dit initiatief zal de diverse actoren ondersteunen: zorgaanbieders en zorgvragers. Hun opdrachten zijn:
  • Een optimale zorgverlening voor de gebruiker, waarbij maximaal een beroep gedaan wordt op zijn zelfbeschikkingsvermogen en waarbij zijn zelfzorgvermogen en medeverantwoordelijkheid zo veel mogelijk worden aangemoedigd en verhoogd opdat hij zo autonoom mogelijk aan de samenleving zou kunnen participeren.
  • Initiatieven nemen die er toe bijdragen het aanbod van de zorgaanbieders af te stemmen op de noden van de bevolking en van de individuele gebruiker.
  • De samenwerking bevorderen tussen de zorgaanbieders onderling, tussen de zorgaanbieders en andere organisaties, diensten en personen met een meer gespecialiseerd zorgaanbod, alsook tussen de zorgaanbieders en de gebruikers, mantelzorgers en vrijwilligers.
  • De bevolking informeren over het bestaande zorgaanbod.
  • Fungeren als neutraal aanspreekpunt voor gebruikers, mantelzorgers, vrijwilligers, andere hulpverleners en voorzieningen en voor de Vlaamse overheid.
  • De toegankelijkheid van de zorg te optimaliseren, in het bijzonder voor bevolkingsgroepen die leven in achtergestelde situaties.
 • Wij willen met ons gezondheidsbeleid preventief handelen De inzet aan mensen en middelen is belangrijk en de resultaten zijn haast onmeetbaar, en toch geloven we in deze aanpak.
 • Halle behaalde het gezondheidslabel ‘gezonde stad’. In samenwerking met Logo Vlaanderen wordt hieraan constant verder gewerkt om het engagement van de Vlaamse bevolkinsonderzoeken waar te makenvia preventiecampagnes. Enkele acties:
  • Preventiecampagne darmkanker
  • Preventiecampagne borstkanker
  • Preventiecampagne roken
  • Preventiecampagne drugs (tabak, alcohol, drugs)
  • De vaccinatieweek
  • Tournée Minerale
  • Valpreventie-campagne
 • Halle stapte in 2016 in het project ‘bewegen op verwijzing’ en maakte een reglement over waarbij de financiêle inbreng beperkt is en de mogelijkheid geboden wordt met een persoonlijke coach aan de slag te gaan.
 • Wij onderzoeken of het mogelijk is om een stiltegebied te creëren waar men tot rust kan komen temidden van de natuur.
 • Samen met  LOGO en haar partners willen we in de toekomst ook inzetten op de Week van de geestelijke gezondheid.
 • Wij wensen de informatie over gezondheid te bevorderen door:
  • Een laagdrempelig onthaal te voorzien (telefoon of digitaal contactpunt) waar vragen over gezond leven en gezondheidsproblemen (zoals bv. verslavingen) kunnen beantwoord worden.
  • Op de stadswebsite een rubriek te voorzien waar de nodige informatie kan bekomen worden over de drugslijn, de zelfmoordlijn, de holebifoon, de kinder- en jongerentelefoon, het antigifcentrum, …
  • De scholen te sensibiliseren rond gezonde voeding en het gebruik van drugs en alcohol.
  • De subsidies van verenigingen (sport-, jeugd- en cultuur) te koppelen aan het gezondheidsbeleid met de focus op tabaks-, alcohol-, en drugspreventie en het promoten van gezonde voeding, water, mentaal welbevinden en gezond leefmilieu.
  • Professionals en vrijwilligers te stimuleren om elkaar aan te vullen en van elkaar te leren om acties te ondernemen die de gezondheid bevorderen op wijkniveau.
  • Het hanteren van een preventieve aanpak om het onveiligheids-gevoel, overlast en criminaliteit te doen dalen (zie ook onder het kenwoord “politie”).
  • De bevolking sensibiliseren over gezondheidsrisico’s die te maken hebben met klimaat en natuur. Het gaat over hittepreventie, tekenpreventie, gebruik van pesticides.
  • Preventief inzetten om gok- en andere verslavingen te voorkomen.

AANDACHTSPUNTEN TEN AANZIEN VAN DE SENIOREN

 • Gezondheidsacties die specifiek voor senioren zijn, moeten we actief promoten (prostaatkanker, borstkanker, dementie, …)
 • Wij willen ons inzetten als dementievriendelijke stad en willen daarom het groeipad en de dementiemeter als instrumenten gebruiken (zie hiervoor o.a. www.dementievriendelijk.vlaanderen)
 • We willen bewegingsmogelijkheden voorzien voor senioren. Dit zijn plaatsen waar met een aantal eenvoudige hulpmiddelen een circuit wordt gebouwd en waar senioren actief kunnen bewegen.
 • Het opstellen van een ‘warmteplan’ dat ervoor zorgt dat op warme dagen alleenstaande ouderen extra aandacht krijgen via huisbezoeken of opbelacties.