← Alle standpunten

Gelijke kansen

Veel van de belangrijke acties onder dit punt komen uitgebreider terug onder andere kernwoorden doorheen dit programma.

De stad moet een nieuw actieplan maken om het gelijke kansen-beleid uit te voeren over alle beleidsdomeinen heen. Dit plan omvat onder meer de volgende punten:

 • Inspanningen doen om op alle vlakken de wachtlijsten in te perken en zo mogelijk weg te werken.
 • Degelijke opvang van baby’s, peuters en schoolkinderen.
 • Een genderbewust onderwijs voor iedereen.
 • Steun voor mantelzorgers, inclusief een correcte premie naarmate de zorg zwaarder wordt.
 • Sport- en vrije tijdsbeleving voor iedereen en het aanbod maximaliseren op de dagen waarop kinderen en jongeren vrij zijn.
 • In alle projecten en internationale partnerschappen wordt ervoor gezorgd dat zowel mannen als vrouwen deel kunnen nemen.
 • Een degelijke huisvesting voor iedereen en in het bijzonder voor personen in armoede.
 • Een mobiliteitsplan op maat van alle inwoners, waarbij rekening gehouden wordt met mensen uit kwetsbare of sociaal zwakkere groepen.
 • Voldoende openbare toiletten, die voor iedereen toegankelijk zijn.
 • De internationale “Dag tegen geweld op vrouwen” promoten via preventieve en/of sensibiliserende acties.
 • Een meldpunt discriminatie inrichten en een doorverwijzingssysteem op het stadhuis opzetten in samenwerking met Unia.
 • Waakzaam zijn voor de link tussen mensenhandel en prostitutie. Prostitutie in kaart brengen en de mogelijkheden om eruit te stappen bekend maken bij de doelgroep. 

Om dit actieplan te realiseren kunnen volgende acties ondernomen worden:

 • Gebruik van de tool ‘LEER’ (Lokale Emancipatie Effecten Rapportage).
 • Vrouwen- en minderheidsgroepen de kans geven inspraak te hebben in het actieplan.
 • Het actieplan via een informatiecampagne goed zichtbaar maken.

 • Wij gaan voor gendergelijkheid:
  • Wij willen de gendergelijkheid in de beleidsplanning opnemen door o.a. het Europees Charter voor de gelijkheid tussen mannen en vrouwen op lokaal vlak te onderschrijven.
  • Wij willen het stedelijk personeelsbeleid als voorbeeld hierop afstemmen.
  • Wij vragen aandacht van de vrijetijdsverenigingen voor een gelijke toegang van mannen en vrouwen tot de vrije tijdsmogelijkheden (sport, cultuur, jeugd).