← Alle standpunten

Flankerend Onderwijs

HET SCHOOLOPBOUWWERK

 • De ondersteuning van de volgende waardevolle projecten in het schoolopbouwwerk blijft: 

 • Het Coachingsproces, dat loopt in samenwerking met hogeschool ODISEE en waarbij tweedejaarsstudenten bij 20 gezinnen de ondersteuning bieden om te “leren leren” en ouders bewust te maken over het belang van opvolging van kinderen uit het lager onderwijs. Dit project kan eventueel uitgebreid worden met huiswerkbegeleiding.
 • De Babbelbox, waarbij ouders en kinderen één keer per maand samen enkel in het Nederlands met elkaar omgaan en ook samen activiteiten doen zoals een bezoek aan de bibliotheek, nieuwe hobby’s ontdekken, voorleesmomenten bijwonen, uitstappen doen, etc.
 • De Babbelspelen, waarbij kinderen om de twee weken spelenderwijs Nederlands leren.
 • Halle Talen”, waarbij kinderen tijdens de zomer een taalbad krijgen om de kennis van het Nederlands tijdens de vakantie te onderhouden of bij te schaven.
 • Wij willen ook inzetten op bijkomende taalacties omdat uit de OKI index (Onderwijskansarmoede index) blijkt dat volgens de stadsmonitor van 2015 de thuistaal ‘anders dan Nederlands’ 17.72% bedraagt. Dat is hoger dan in de meeste steden en Vlaanderen. 
 • Wij ondersteunen de zorgleerkrachten in het lager onderwijs met tweejaarlijkse studiedagen in verband met zorg en de starterskit voor anderstaligen. 
 • Voor de toekomst wil het schoolopbouwwerk naar een integrale aanpak evolueren en de ouders nog meer betrekken. De stad moet die evolutie ondersteunen.
 • Wij bieden de ouders gratis ondersteuning aan via het schoolopbouwproject voor het lager onderwijs dat wij steunen in zijn diverse en belangrijke taken:
 • Bestrijding van de kinderarmoede
 • De kloof tussen school en kansarme gezinnen verkleinen
 • Integratie van ouders naar het onderwijssysteem toe
 • Opvoedingsondersteuning
 • De Nederlandse taal promoten

 • De stad moet een schoolopbouwwerker aanwerven voor het secundair onderwijs, zodat er, naar het voorbeeld van het lager onderwijs, meer kansen worden geboden aan leerlingen die schoolmoe zijn of onvoldoende thuis gesteund worden en een zekere achterstand oplopen omwille van die thuissituatie of taalachterstand.
 • De schepen van onderwijs moet ook het flankerend onderwijs onder zijn/haar bevoegdheid hebben, zodat de synergie en output maximaal worden.

HET PROJECT NAFT

 • Dit project wordt verder ondersteund door de stad:
 • Alle Halse schooldirecties voelen de noodzaak ervan aan en stellen dat het onmisbaar geworden is. Uit de stadsmonitor van 2015 bleek trouwens dat “de ongekwalificeerde uitstroom uit het secundair onderwijs lager ligt dan in de benchmarksteden en de centrumsteden”. 
 • Verdere (en meer) investeringen in NAFT zijn dus aangewezen. Dit kan op dezelfde manier als in het verleden: een deel van de middelen uit centrumregio hiervoor gebruiken als aanvulling op het stadsaandeel en stadslokalen ter beschikking stellen van de werking. De stad brengt partners samen en speelt een regierol.
 • Nakijken of de NAFT werking, of een afgeleide ervan kan ingericht worden in de lagere scholen om kinderen met probleemgedrag op te vangen. 

HET PROJECT HABBEKRATS

 • De doelstellingen van Habbekrats zijn de volgende:
 • Habbekrats vangt jongeren op die in moeilijke thuissituaties verkeren.
 • Habbekrats vult het NAFT -project perfect aan.
 • Habbekrats brengt de jongeren als gouden regel ‘respect’ voor alles en iedereen bij, terwijl ieder kind zichzelf kan zijn.
 • Habbekrats gelooft in het positieve van elk kind met een methodiek die bijzonder nuttig is voor kinderen en jongeren die te maken krijgen met structurele achterstelling en mentaal onwelbevinden.

 • De werking van Habbekrats moet als volgt ondersteund worden:
 • Jaarlijks vinden er zo’n 178 jongeren (cijfer van 2017) hun tweede thuis in het Heldenhuis. De werking gebeurt in het Heldenhuis op de Brusselsesteenweg, dat door de heer Jan Toye (eigenaar PALM) aangekocht, gerenoveerd en ter beschikking gesteld wordt voor het project.
 • De werking gebeurt door 2 sociale werkers, ondersteund door stagiaires en monitoren vanuit Habbekrats.
 • Het Heldenhuis is van dinsdag tot vrijdag open na de schooluren. In de weekend en de vakantie zijn er begeleide kampen en uitstappen.
 • Het Heldenhuis biedt onthaal, ontmoeting, vorming, sport en spel, rust, ontspanning, huiswerkbegeleiding, kook- en danscursussen, gezond eten en begeleiding van jongeren met psychologische problemen. Ze brengen dit onder in 3 kenwoorden: Ontmoeten – verwonderen – verbinden. Een paar voorbeelden:
  • Vormingsprojecten (vb ‘de kleine verwondering) wil de jongeren sterker maken in de maatschappij
  • De heldenkampen (84 à 90 dagen per jaar) georganiseerd in 3 leeftijdsgroepen voor kinderen van 8 tot 18 jaar laat hun deelnemen aan goedonderbouwde en kwaliteitsvolle avonturen in themaweken.
  • Project ‘Vlieg er een in’ had ateliers om te leren bouwen (ombouwen stal tot vakantiehuisje), ‘bos en veld’ vervolmakingsproject in tuinaanleg en beheer, project ‘wonen’ betrof onderhoud en maken maaltijden.