← Alle standpunten

Financiën

ALGEMENE PRINCIPES VOOR DE STADSFINANCIEN

 • Responsabilisering is een belangrijk codewoord, want ‘geven’ en ‘gratis’ zijn niet houdbaar. Er is altijd iemand die betaalt. De stad kan in principe niets gratis ter beschikking stellen: een minimale vergoeding voor geleverde diensten of goederen is essentieel. De stad moet hier geen winst op maken, maar de kosten moeten wel gedekt zijn.
 • We moeten aan alle stadsdiensten de juiste juridische reflexen durven bijbrengen en die koppelen aan financiële transacties (denk o.a. maar aan het tijdig en correct in gebreke stellen, facturen rechtsgeldig protesteren, minder betalen als er tekortkomingen zijn in de uitvoering door de leverancier of een derde partij, etc.).
 • We moeten bestaande praktijken minstens om de drie jaar evalueren. Zo is de optimalisatie van de verzekeringspremies en andere overheidsopdrachten via een regelmatige marktbevraging voor ons fundamenteel.
 • We blijven inzetten op de vereenvoudiging in de procedures voor invordering van belastingen en uitbetaling van subsidies. Subsidie-en belastingreglementen moeten om de zes jaar grondig geëvalueerd worden. Ook hier moet de digitalisering haar intrede doen.

BEGROTING:

 • We zorgen elk jaar voor realistische budgetten, die niet overmatig mogen zijn en die op basis van concrete stukken of jaarrekeningen van de voorgaande jaren gemotiveerd zijn. Er is hierbij bijzondere aandacht voor de investeringsbudgetten, die in lijn liggen met de beschikbare middelen, de personeelsinvulling en de praktische haalbaarheid van projecten. De stad koppelt een inhoudelijke planningstool aan de financiële planning, zodat de budgetten voor de investeringen juist begroot en ingeschreven worden.
 • Er is jaarlijks een omvangrijke budgetcontrole, die het bestuur toelaat om via budgetwijzigingen tijdig en ten gronde in te grijpen op de begroting.
 • We moeten met een kritische blik kijken naar onze stadsbudgetten om optimalisatie en vereenvoudiging mogelijk te maken. De goede opvolging en verklaring van de verschillen in uitgaven en inkomsten in exploitatie over de afgelopen jaren vormt hierbij een essentieel luik.
 • De fusie tussen de stadsdiensten en het OCMW levert veel financiële (schaal)voordelen op, maar mag er niet toe leiden dat het budget voor welzijn en de werking van het OCMW afneemt. 
 • Eventuele overschotten op het budget moeten in de “bestemde gelden” geplaatst worden om zo een spaarpot op te bouwen voor onverwachte omstandigheden of grote projecten.
 • De schulden en de leningslast van de stad dalen sinds 2014 jaarlijks. De stad moet verder werken aan de afbouw van de schulden. Er mag geleend worden voor de realisatie van grote projecten, maar bij voorkeur wordt de beschikbare liquiditeit bij voorrang gebruikt.

BELASTINGEN

 • De globale belastingdruk moet verder naar beneden. Dit betekent dat er een daling nodig is van de onroerende voorheffing, zodat we opnieuw een gemiddeld Vlaams niveau komen voor vergelijkbare steden. 
 • De daling van de personenbelasting kan verder gebeuren, maar heel voorzichtig en rekening houdend met de belangrijke impact van de federale taxshift.
 • Wij wensen geen nieuwe belastingen op gezinnen of ten aanzien van ondernemingen en bedrijven invoeren.
 • Wij wensen forfaitaire belastingen te koppelen aan sociale correcties voor bepaalde doelgroepen, met aandacht voor eventuele vrijstellingen voor gezinnen met zeer lage inkomens.
 • De controle van de invordering van de gemeentelijke belastingen moet consequent en doortastend gebeuren. Dit is in het bijzonder van belang voor belastingen op aangifte.

ONTVANGSTENBELEID VAN DE STAD

 • De stad moet alles innen wat ze tegoed heeft. Een geautomatiseerde, gedigitaliseerde en systematische opvolging van de te innen posten is nodig.
 • De stad moet op tijd aangetekende ingebrekestellingen versturen als facturen onbetaald blijven of prestaties onvolledig of slecht worden uitgevoerd door leveranciers.
 • De indexering van de tarieven bij huurovereenkomsten en beschikbaarheidsvergoedingen is een automatisme bij iedere stadsdienst.

SUBSIDIEBELEID VAN DE STAD

 • Elke stadsdienst heeft een verantwoordelijke die nagaat of er subsidies te bekomen zijn voor projecten. We willen onze medewerkers responsibiliseren, zodat het binnenhalen van subsidies in ieder dossier maximaal wordt beoogd.
 • De financiële dienst houdt een lijst bij van de te verwachten subsidies en volgt het indienen van de verslagen na de toewijzing en besteding van de subsidies goed op, zodat er nadien geen subsidies terugbetaald moeten worden.
 • Zie hiervoor ook het programmapunt “subsidies”.