Droom van een fietsstad

← Alle standpunten

Droom van een fietsstad

We volgen het STOP-principe. Hierbij is de mobiliteit in de volgende prioriteit afgestemd op de gebruikers van de weg: stappers, trappers, openbaar vervoer en privé vervoer. Er worden voor elk vervoersmiddel voldoende oplossingen voorzien.


Concreet:

1. Toegankelijke voetpaden

Er is nog heel veel werk aan de winkel om onze voetpaden toegankelijk te maken voor voetgangers. De voetpaden moeten egaal aangelegd zijn en obstakelvrij zijn voor kinderwagens, mensen met een rollator of rolstoel of mensen die beperkter zijn in hun mobiliteit (bijvoorbeeld door een visuele of auditieve beperking). We houden rekening met de manier waarop voetpaden op en afgegaan kunnen worden.


2. Een goed fietsnetwerk en veilige fietsenstallingen in het centrum van de stad, samen met fietsparkings op straat

Bij de aanvang van de legislatuur wordt een specifiek fietsbeleidsplan opgesteld. Daarin staat het uitstippelen van een fietsnetwerk centraal dat vooral de verbindingen vanuit de verschillende wijken naar de vele scholen fietsvriendelijk moet maken. In het centrum en aan het station zijn voldoende beveiligde en overdekte fietsenstallingen nodig. We onderzoeken ook in welke mate de bouw van ‘’fietskluizen” mogelijk is. We hebben hierbij ook in het bijzonder aandacht voor bakfietsen en elektrische fietsen. Waar mogelijk worden in de straten één of meer parkeerplaatsen omgevormd naar parkeerplaatsen voor fietsers.3. Openbaar vervoer

Onze stad heeft reeds een relatief performant openbaar vervoer: prima treinverbindingen en goede busverbindingen. Met de hervorming van De Lijn en de invoering van vervoersregio’s zal krachtdadig moeten worden gewaakt over minstens het behoud van deze dienstverlening. Bepaalde tracés kunnen nog worden geoptimaliseerd zodat ze ook als lokale stadsbus kunnen fungeren. Wij willen een duurzamer openbaar vervoer, waarbij hybride en elektrische bussen de standaard worden.


4. Autodelen stimuleren

Autodelen zit in de lift en ook Halle wil er op inzetten. Dit houdt in dat systemen, zoals Cambio, om met meerdere gezinnen over een gemeenschappelijke wagen te beschikken sterk zullen worden aangemoedigd. In eerste instantie door gereserveerde parkeerplaatsen te voorzien en promotie te voeren; in tweede instantie ook door financiële participatie van de stad.


5. Ondergrondse parkings in de stad

Wij willen de bouw van een ondergrondse parking aan De Bres, aan het nieuw stadhuis (Oudstrijdersplein) en aan het oude Stadsmagazijn. De capaciteit van de parking De Gooikenaar moet o.i. verdubbeld worden. Op die manier kan de ruimte boven de grond groen ingevuld worden maar blijft er voldoende parking voor de wagens. Bij dit dossier horen ook online meldingssystemen, zodat burgers en bezoekers het aantal vrije plaatsen via een app kunnen zien en niet nodeloos moeten rondrijden.