← Alle standpunten

Duurzaamheid

 • Wij willen van Halle een modelstad maken op gebied van duurzaamheid. Het voorbeeld van de stad moet een motivatie zijn voor alle inwoners om een duurzamere levensstijl te hanteren. 
 • Bij het impliceren van duurzaamheid moet ook rekening gehouden worden met het belang van de economie, het milieu en de sociale implicaties (“people, planet, profit”). Dit staat steeds centraal in de beleidsvisie.
 • Het burgemeestersconvenant wordt verder uitgevoerd om de klimaatdoelstellingen te behalen: 20% energie besparen, hernieuwbare energie opwekken en CO2 besparen. Dit uit zich in grote én kleine maatregelen. Denk bijvoorbeeld maar aan het promoten en ondersteunen van sportclubs die zich als ‘ecosportteam’ willen engageren.
 • Wij willen het energiezorgplan 2015-2020 integraal inschrijven in een consequent energiebeleid waarbij we o.a. het volgende doen:
  • Wij verbeteren de EPC voor het eigen patrimonium aanzienlijk via het voorzien van groendaken op onze gebouwen, de toepassing van energiewinning via zonnepanelen, LED-verlichting, goede isolatie, dubbele beglazing en andere energiebesparende maatregelen.
  • Wij voeren het masterplan openbare verlichting uit en kiezen voor quickwins waar dat kan.
  • Bij nieuwbouw en verbouwingen van stadspatrimonium streven we naar energieneutrale gebouwen.
  • Wij werken aan de bewustwording van de bevolking door als stad het voorbeeld te geven.
  • Wij monitoren en minderen het gebruik van onze energie en water.
  • Gebruikers of huurders van het stedelijk patrimonium zijn zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de nutsvoorzieningen en energiebronnen en voldoen daarvan de kosten aan de stad.
  • Wij bekijken hoe we kunnen samenwerken met een ESCO (energy service company) bij renovaties van grote gemeentelijke gebouwen en waarbij deze ESCO het energieproject uitvoert en financiert. De ESCO wordt terugbetaald met  een gedeelte van de winst van de energiebesparing.
  • Wij bouwen een lange termijn strategie uit voor uitfasering van fossiele brandstoffen te promoten in onze stad om ze te vervangen door groene energie, bijvoorbeeld via windmolens. Wij bekijken in dat kaader de mogelijke deelname van Halle om te participeren in lokaal geproduceerde zonne-energie, windmolenprojecten, warmtepompinstallaties, etc.
  • Wij werken daarom samen en ondersteunen transitieinitiatieven van het maatschappelijk middenveld zoals Pajo Power vzw, repaircafé, sociale kruidenier, weggeef- en ruilbeurzen.
  • Wij onderzoeken of een samenwerking met privéspelers in Halle ook synergievoordelen kan opleveren.
  • Wij onderzoeken of biomassa mogelijk is voor de verwarming van onze stadsgebouwen (vb: bermmaaisel als groene energie).
  • Wij onderzoeken of het mogelijk is de restwarmte van grote bedrijven aan te wenden voor onze inwoners.
  • De duurzaamheid weegt ook door in het mobiliteitsbeleid. Wij zorgen o.a. voor bijkomende elektrische laadpalen in Halle en sensibiliseren burgers om over te gaan op de aankoop van elektrische vervoersmiddelen.
  • Wij promoten de groendaken, geveltuinen en ecotuinen bij de bevolking.
  • Wij stimuleren onze inwoners en personeelsleden om energie-efficiënt te werken en te leven, bijvoorbeeld door gebruik te maken van elektrische fietsen.
 • Wij willen de biodiversiteit bevorderen via projecten zoals de “koesterplannen”, het plan Boommarter, etc.
 • Wij willen duurzame lokale voedselvoorzieningen ondersteunen, bijvoorbeeld via het uitbreiden van de lokale markt met bio-producten, het organiseren van een boerenmarkt, het aanmoedigen van volkstuintjes, etc.
 • Wij willen vanuit de stad aan iedereen die (ver)bouwt een bijhorend advies verlenen over hoe men duurzaam kan bouwen en plannen. 
 • Wij willen inzetten op projecten als het repaircafé, de samenwerking met de kringwinkel, peter- en meterschap bij zwerfvuil in straten en buurten, upcycling-initiatieven, etc.
 • Bij dienstverplaatsingen kiezen we steeds meer voor groene en elektrische auto’s en (elektrische) fietsen. We denken actief na over een toekomstig ‘goederenvervoer beleidsplan’, waarbij de goederen voor de grote winkels en ketens aan de stadsrand in een depot worden geleverd en van daar via duurzaam vervoer (bijvoorbeeld elektrische bestelwagens) wordt verspreid in de stad. 
 • We maken een plan en een strategie voor een duurzaam aankoopbeleid. Hiervoor werken we met erkende labels. Buiten wat hoger al vermeld is zorgen we voor de volgende items:
  • Een duurzaam aankoopbeleid van ‘schone kleren’ (werkkledij, sportkledij,…) en bij voorkeur focust op fabrikanten met het label van de Fair Wear Foundation.
  • In alle bestekken worden duurzaamheids- en milieucriteria opgenomen. Het betreft vooral producten uit het buitenland. Er  moet aandacht zijn dat de productie en het transport op sociaal-verantwoorde en ecologisch duurzame wijze zijn gebeurd.
  • We gaan erg bewust om met voeding die wordt aangekocht. Dat gebeurt bijvoorbeeld via lokale handelaars en volgens het principe van de “korte keten”.
  • Bij het gebruik van hout kiezen we vooral voor inlands of Europees hardhout, zoals eik, acacia, ceder, kastanje, …
  • We ondersteunen het eco-toerisme in onze eigen stad.
 • Wij willen dat iedereen duurzaam is of daarvoor aan de slag kan gaan. Daarom vinden we de volgende maatregelen belangrijk:
  • Wij organiseren infomomenten rond hernieuwbare energie en belichten de mogelijke participatievormen daartoe.
  • Wij ijveren voor participatie van de bevolking in duurzame projecten via meefinanciering.
  • Omdat energie-efficiëntie resulteert in een lagere energiefactuur kan dit helpen bij de armoedebestrijding door:
   • Informatie aan de betrokken doelgroepen
   • Energiescans op maat
   • Isolatieprojecten voor kansarmen
  • Wij geven innovatieve projecten een kans.
  • Wij zorgen voor energiescans en tips om energie te besparen voor de burgers en in het bijzonder voor de meest kwetsbare groepen.
  • Wij kiezen ervoor dat bij nieuwbouw de hoogste normen voor duurzaamheid gehanteerd worden, zoals bij ‘passieve huizen’.
  • Wij maken een handleiding rond duurzame voeding op evenementen, die we bij de bevolking promoten.
  • Wij willen duurzaamheidsregels opleggen aan de organisaties van grote evenementen.
  • Wij stimuleren de circulaire economie bij onze inwoners, zodat ze open staan voor het hergebruik, herstel en delen met de buren door:
   • De bevolking de lokale kringwinkels te leren kennen en hen er naartoe te leiden
   • De repair-cafés te promoten
   • De vrijstaande handelspanden te laten gebruiken voor pop-up handel
 • Door regelmatige metingen houden wij het fijnstofgehalte in onze stad in het oog en proberen wij er maatregelen aan te verbinden. 
 • Wij zullen (toekomstige) initiatieven die er op gericht zijn de luchtkwaliteit in de woning en de stad te verbeteren ondersteunen.
 • We gaan duurzaam om met water
  • Drinkbaar water wordt erkend als een basisrecht.
  • De stad kan sensibiliseren inzake waterbesparing en het goed aanwenden ervan.
  • In uitzonderlijke situaties, nl. bij een gebrek aan kraantjeswater, moet de stad snel actie ondernemen om waterbesparing te regelen. 
  • We moeten inzetten op infrastructuur om regenwater op te vangen, vooral bij nieuwbouw, waarbij de stad een voorbeeldfunctie uitdraagt.
  • Wij willen het rioleringsplan van Halle verder uitvoeren, zodat alle woningen over een rioolaansluiting beschikken of een eigen zuiveringsinstallatie hebben. Wij moeten daarbij rioleringen voorzien volgens de Europese normen en altijd opteren voor de gescheiden afvoer van rioolwater.
  • We willen de noodplanning bij wateroverlast goed up to date houden.
  • We maken stroomgebiedplanne op, rekening houdend met de landbouw.
  • Om wateroverlast te voorkomen moeten we ervoor zorgenn dat de verharding zo beperkt mogelijk blijft.
 • Wij gaan voor een lichtplan voor de stad, dat er als volgt uitziet:
  • Meer licht op plaatsen met een verhoogd risico.
  • We beperken onze CO2-uitstoot door gefaseerd, maar overal de openbare verlichting te vervangen door LED-verlichting.
  • We ontwikkelen een strategie met oog op het doven en/of dimmen van de openbare verlichting op bepaalde plaatsen.
 • Wij willen dat de stad een voorbeeldfunctie vervult inzake duurzame vervoersmogelijkheden:
  • De stad stelt (elektrische) fietsen ter beschikking van het personeel voor dienstopdrachten.
  • De stad schakelt verder over op elektrische dienstwagens.