← Alle standpunten

Dienstverlening

 • Wij zorgen dat onze inwoners gemakkelijker persoonlijk contact kunnen leggen met de diensten, zowel online als offline.
 • Wij pleiten voor de installatie van een centrale infobalie op het gelijkvloers van het stadhuis. Zo’n centrale balie zorgt voor een efficiëntere dienstverlening en een beperking van de wachttijden. De burger kan op deze plaats alle informatie krijgen die nodig is om juist doorverwezen te worden en zo snel mogelijk de dienst te krijgen die hij/zij nodig heeft.
 • De balies van de stad zijn vlot op afspraak bereikbaar. Zij zijn bovendien één dag per week ’s avonds geopend. Onze inwoners kunnen er ‘s avonds met of zonder afspraak terecht.
 • De activiteiten van de snelbalie worden uitgebreid. Aan de snelbalie kunnen burgers sneller documenten en stukken afhalen.
 • De dienstverlening gaat meer en meer online, zodat burgers met hun identiteitskaart en/of elektronische handtekening van thuis of vanop afstand documenten kunnen aanvragen en downloaden. Op langere termijn kan de burger online volgen waar zijn/haar melding of vraag in het behandelingsproces is en welke dienst er zich op dat moment over buigt.
 • Op de website van de stad wordt goed vermeld welke documenten inwoners moeten meenemen als ze bepaalde aanvragen doen. Zo zorgen we ervoor dat afspraken vlot verlopen en dat inwoners niet meermaals moeten terugkomen voor een volledige aanvraag van een document.
 • Sommige opleidingen voor het personeel aan de balies zijn erg nuttig om de dienstverlening te verbeteren. Zo denken wij o.a. aan een opleiding bij de Brailleliga over hoe om te gaan met personen met een visuele handicap. Ook een opleiding inzake ‘empathie’ is nuttig, zodat alle onthaal op een vlotte en positieve manier gebeurt, wie ook de bezoeker is. Een opleiding ‘interculturele competenties’ lijkt ons ook zinvol.
 • Er is een grondige verbetering nodig van het evennementenloket. Dit moet beter bemand zijn om sneller en kordater op de bal te kunnen spelen: een snellere en éénduidige behandeling van de aanvragen is nodig, zodat mensen niet ontmoedigd worden om organisaties op zich te nemen. We voorzien één document voor diverse aanvragen. De dienst bezorgt de aanvrager binnen de werkdag een ontvangstmelding en binnen de vijf werkdagen daarop volgend de boodschap of het dossier al dan niet volledig is voor de beoordeling. De eigenlijke beoordeling gebeurt uiterlijk drie weken voorafgaand aan het ingediende evenement.
 • Wij ijveren voor de verdere automatisering van de diverse werkzaamheden en interne processen op de stad, die qua samenwerking en klantgerichtheid nog meer op elkaar moeten afgesteld worden.
 • De huisstijl van de stad wordt consequent toegepast in alle communicatie. Dit kan o.a. via het maximaliseren van het gebruik van het stadslogo (voldoende groot en zichtbaar) op affiches, publicaties, t-shirts, stadsauto’s, papier, etc. Op die manier maken we aan bewoners en bezoekers duidelijk wat de stad doet en bij hoeveel zaken en initiatieven ze betrokken is en ondersteuning biedt.
 • Wij breiden de uitleendienst van de stad uit met o.a. AED toestellen en EHBO-sets.
 • Wij gaan voor de verdere uitbouw van de vernieuwde website zodat iedere inwoner ‘online’ de stand van zijn vraag / melding / dossier kan opvolgen. Er moeten ook meer functies beschikbaar zijn op de website, zoals elektronische betalingen, het elektronisch afhalen van tickets, online consultatie van de begraafplaatsen, online huur van lokalen, online afleveren van vergunningen voor evenementen, etc. De stad moet nog meer inzetten op diverse vormen van sociale media. We denken aan Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram en in sommige gevallen zelfs Snapchat. Bij gebruik van de sociale media is het belangrijk dat de antwoorden zo snel als mogelijk volgen, bijvoorbeeld oprichten van een specifieke communicatiecel “sociale media”. In die cel zit een communicatiedeskundige, die rechtstreekse toegang heeft tot de inhoudelijke feedback, die via de andere diensten aangeleverd wordt. Binnen elke stadsdienst is er één ambtenaar verantwoordelijk voor de doorstroming van deze informatie. De stad gebruikt hashtags die inwoners vlot kunnen hanteren om informatie te vinden of interessante feedback te delen.
 • Persconferenties en de gemeenteraad kunnen live gestreamed worden en nadien digitaal ter beschikking worden gesteld.
 • Wij plaatsen LED borden op cruciale plaatsen in de stad, waarop alle mogelijke stedelijke boodschappen kunnen worden geplaatst.
 • Voor crisiscommunicatie hanteert de stad de Be alert-applicatie. De stad moedigt zoveel mogelijk inwoners aan om hierop in te schrijven.
 • Vlotte, veilige en stabiele WiFi in alle openbare gebouwen en op bepaalde kernplaatsen op het openbaar domein.